Žalitelj navodi da odabrani ponuditelj za stavku 1. troškovnika nije priložio izvode iz uputstva za upotrebu/brošure/kataloga kojima bi se nedvojbeno dokazao sadržaj pakiranja (količina proizvoda u pakiranju) i broj pojedinačnih testova prema normativu proizvođača za jedno pakiranje te je time doveo u sumnju jesu li ponuđene dovoljne količine predmeta nabave, isto i za stavku 2. troškovnika. DKOM je utvrdio da iz predmetnog postupka pregleda i ocjene ponuda nije razvidno na koji je način naručitelj utvrdio sporne karakteristike nuđenih proizvoda, a s obzirom da nije kod određenih proizvoda dokazan sadržaj pakiranja, odnosno kod nekih proizvoda nije dokazan broj pojedinačnih testova prema normativu proizvođača za jedno pakiranje žalbeni navod je osnovan. Žalitelj navodi da je odabrani ponuditelj priložio izjavu u kojoj se navodi da nije potrebno trošiti nikakva dodatni reagens za određivanje broja eritroblasta, s obzirom da je taj parametar sastavni dio rezultata KKS te da su svi reagensi koji se prilikom mjerenja KKS troše za stavku 4 iskazani s cijenom 0 kn. DKOM je utvrdio da je sam naručitelj razdvojio predmetne stavke, te je tražio zasebnu analizu broja eritroblasta s okvirnom godišnjom količinom od 4500 analiza. Naručitelj nije sukladno pravilima o teretu dokazivanja dokazao svoje tvrdnje da su navedeni parametri sastavni dio rezultata KKS-a, kada ne bi bilo potrebno trošiti dodatne količine reagensa. U konkretnom slučaju ne može se otkloniti prigovor žalitelja da odabrani ponuditelj nije ponudio dovoljne količine proizvoda potrebne za izvršenje predmeta nabave, konkretno stavke 4 troškovnika. Žalitelj tvrdi da je odabrani ponuditelj za stavku 2 troškovnika u pakiranju naveo 3x2x3ml, a u katalogu je navedeno pakiranje 2x3x3 ml zbog čega je upitno je li ponuđena dovoljna količina. DKOM je utvrdio da je nejasno koju količinu nudi odabrani ponuditelj te je žalbeni navod osnovan.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/229, 9.5.2017.