PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Zakon o javnoj nabavi (dalje: Zakon) nalaže da se predmet svake nabave opiše na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu. Opis predmeta nabave sadrži i tehničke specifikacije te se, ako je potrebno nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i sl. Tehničke specifikacije predmeta nabave definirane su u Dodatku IV.točki 1. Zakona i one se sukladno čl. 81. Zakona određuju u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji. Kada je to moguće, tehničke specifikacije moraju uključiti rješenje za dostupnost osobama s invaliditetom ili rješenje za sve korisnike. Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka nadmetanju. One moraju omogućiti podnošenje ponuda koje odražavaju različitost tehničkih rješenja. U Dodatku IV. Zakona nalaze se definicije i tumačenja vezano uz tehničke specifikacije:

  1. a) tehnička specifikacija u slučaju ugovora o javnim radovimajest ukupnost tehničkih odredaba sadržanih posebice u dokumentaciji za nadmetanje kojima se definiraju tražene karakteristike materijala, proizvoda ili isporuke, čime se omogućava opis materijala, proizvoda ili isporuke na takav način da ispunjavaju svrhu za koju ih je naručitelj namijenio. Te karakteristike uključuju razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke koji se odnose na osiguranje kvalitete, nazivlje, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označavanje te proizvodne procese i metode. One također uključuju pravila koja se odnose na uvjete projektiranja i proračuna troškova, ispitivanja, pregleda i prihvaćanja radova te na metode i tehnike građenja te sve druge tehničke uvjete koje naručitelj može odrediti prema općim ili posebnim propisima za završene radove i za materijale ili dijelove koje oni uključuju,
  2. b)tehnička specifikacija u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe i ugovora o javnim uslugamajest specifikacija u dokumentaciji kojima se definiraju tražene karakteristike proizvoda ili usluge, kao što su razine kvalitete, razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjena sukladnosti, izvedba, uporabljivost proizvoda, sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji su bitni za proizvod u pogledu naziva pod kojim se proizvod prodaje, nazivlja, simbola, ispitivanja i ispitnih metoda, pakiranja, obilježavanja i označavanja, uputa za korisnike, proizvodnih procesa i metoda te postupaka ocjene sukladnosti.
  3. normaje tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato normizacijsko tijelo za opetovanu ili neprekidnu uporabu s kojom sukladnost nije obvezna i koja spada u jednu od sljedećih kategorija: međunarodna norma: norma koju je prihvatila koja međunarodna organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti; europska norma: norma koju je prihvatila koja europska organizacija za norme i učinila dostupnom javnosti; nacionalna norma: norma koju je prihvatila koja nacionalna normirna organizacija i učinila dostupnom javnosti.
  4. europsko tehničko odobrenjejest pozitivna tehnička ocjena prikladnosti za uporabu proizvoda za posebne svrhe, koja se temelji na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinske radove, na temelju svojstvenih karakteristika proizvoda i definiranih uvjeta primjene i uporabe. Europska tehnička odobrenja izdaju tijela koja su ovlastile države članice.
  5. zajednička tehnička specifikacijajest tehnička specifikacija utvrđena u skladu s postupkom koji su priznale države članice, a koja je objavljena u Službenom listu Europske unije.
  6. tehnička referenca jest svaki proizvod koji su izradila europska normizacijska tijela, različit od službenih norma, u skladu s postupcima prihvaćenim za razvoj potreba tržišta.

Tehničke specifikacije sukladno čl. 81.st.3. Zakona formuliraju se uz poštivanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije:

  1. ili upućivanjem na tehničke specifikacije definirane u Dodatku IV. Zakona, pri čemu svaka uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«, i uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda, na: a) nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme; b) europska tehnička odobrenja; c) zajedničke tehničke specifikacije; d) međunarodne norme; e) druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela ili, ako oni ne postoje, nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda;
  2. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva koji mogu uključivati karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša povezane s predmetom nabave, pri čemu parametri moraju biti dovoljno precizni za ponuditelje da dobiju jasnu predodžbu o predmetu nabave, a za naručitelje da sklope ugovor;
  3. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz točke 2. ovoga stavka, s uputom na specifikacije iz točke 1. ovoga stavka kao sredstvom pretpostavke sukladnosti s takvim izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima;
  4. ili upućivanjem na specifikacije iz točke 1. ovoga stavka za određene karakteristike, te upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve iz točke 2. ovoga stavka za ostale karakteristike.

Ako javni naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz čl.81.st. 3. točk. 1.  Zakona, on ne smije odbiti ponudu na temelju toga što ponuđena roba i usluge nisu u skladu sa specifikacijama na koje je uputio, ukoliko ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama. Ako javni naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz čl.81.st.3. Zakona u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva, on ne smije odbiti ponudu za radove, robu ili usluge koja odgovara nacionalnoj normi kojom se prihvaća europska norma, europskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnoj normi ili tehničkom referentnom sustavu koji je utvrdilo europsko normizacijsko tijelo, ukoliko se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje je javni naručitelj postavio. Ponuditelj mora u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom dokazati da radovi, roba ili usluge koji odgovaraju normi, udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima javnog naručitelja. Ako javni naručitelj određuje karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz čl.81.st 3. točke 2. Zakona, on može koristiti detaljne specifikacije ili, po potrebi, njihove dijelove, kako su definirane europskim, nacionalnim, višenacionalnim, ili bilo kojim drugim ekološkim oznakama, pod uvjetom da su:1. te specifikacije prikladne za definiranje značajki robe ili usluga koje su predmet nabave; 2. zahtjevi za oznaku sastavljeni na temelju znanstvenih podataka;3. ekološke oznake prihvaćene na temelju postupka u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane, kao što su vladina tijela, potrošači, proizvođači, distributeri i organizacije za zaštitu okoliša, i 4. dostupne svim zainteresiranim stranama. Javni naručitelj može naznačiti da se za one proizvode i usluge koje nose ekološku oznaku pretpostavlja da zadovoljavaju tehničke specifikacije određene u dokumentaciji za nadmetanje. Javni naručitelj mora prihvatiti bilo koje drugo prikladno sredstvo dokazivanja. Prikladnim sredstvom u smislu čl. 81. Zakona može se smatrati tehnička dokumentacija proizvođača ili ispitni izvještaj priznatoga tijela. Priznata tijela u smislu čl.81. Zakona su ispitni i umjerni laboratoriji, te potvrdbena i inspekcijska tijela koja zadovoljavaju primjenjive europske norme. Javni naručitelj mora prihvatiti potvrde priznatih tijela osnovanih u drugim državama članicama. Ako to nije opravdano predmetom nabave, tehnička specifikacija ne smije upućivati na posebnu marku ili izvor, ili poseban proces, ili zaštitni znak, patente, tipove ili posebno podrijetlo ili proizvodnju, ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda. Takva uputa iznimno je dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati na temelju čl.81.st. 3. i 4. Zakona. Takve upute moraju se označiti s dodatkom »ili jednakovrijedan«.

Moguće je da se u troškovnicima „potkrade“ greška i nema upute „ili jednakovrijedan“. Takve greške mogu rezultirati zahtjevima za izmjenom dokumentacije za nadmetanje i /ili ulaganjem žalbe. Prevencija takvih pogrešaka davanje je detaljnih uputa autorima troškovnika vezano uz zahtjeve jednakovrijednosti i provjera Troškovnika prije objave postupka. Naručitelji u dokumentaciji za nadmetanje imaju obvezu dati upute kako ispuniti Troškovnik  i navedeno mogu u slučaju upućivanja na posebnu marku ili izvor, ili poseban proces, ili zaštitni znak, patente, tipove ili posebno podrijetlo ili proizvodnju učiniti na niže opisan način:

Naziv, tip, model ili proizvođač određenog predmeta nabave koristit će se sukladno čl. 81. st. 10. Zakona o javnoj nabavi samo kada se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati. U tom slučaju podrazumijeva se da ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedan proizvod te se pozivaju da u takvim slučajevima koriste mogućnost upisa jednakovrijednog proizvoda. Za slučaj dvojbe u naprijed opisanim slučajevima oko jednakovrijednosti ili ukoliko jednakovrijednost i crta za upis jednakovrijednosti nisu predviđeni u stavci troškovnika, a gospodarski subjekt smatra da bi  trebala biti,  gospodarski subjekt može o tome postaviti pisani upit posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave ili izravno Naručitelju na e-mail. Naručitelj će odgovor učiniti dostupnim na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.  U onim stavkama /dijelovima troškovnika u kojima je predviđena rubrika za upisivanje proizvođača(/izrađivača) i tipa / prazna crta, a propisan je izraz „ili jednakovrijedno“, rubrika proizvođač(/izrađivač) i tip / prazna crta ispunjava se samo ukoliko ponuditelj/zajednica ponuditelja nudi „jednakovrijedno“ onome što je propisano kao primjer, a nuđeno opisuje u stupcu „Ponuđeno“, u kojem slučaju se jednakovrijednost naručitelju dokazuje u ponudi bilo kojim prikladnim sredstvom (npr. tehničkom dokumentacijom proizvođača). Ponuditelj/zajednica ponuditelja koji u ovakvoj stavci / dijelu ne ispuni rubriku proizvođač(/izrađivač) i tip / praznu crtu, nudi upravo ono što je propisano kao primjer.