Uprava za sustav javne nabave je u srpnju 2016.godine objavila Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu. Izvješćem su obuhvaćeni podaci o javnoj nabavi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, a objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost javne nabave u 2015. godini iznosila je 40.583.697.729 kn što ukazuje na umanjenje u odnosu na 2014.godinu kada je iznosila 42.157.174.728 kn.

Ukupna vrijednost objavljenih ugovora i okvirnih sporazuma u 2015. godini iznosi 31.110.563.170 kn, vrijednost evidentirane bagatelne nabave iznosi 9.470.932.263 kn (iznos temeljen na unosu dodatnih podataka u EOJN-u od strane obveznika javne nabave), a vrijednost nabave za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava iznosi 2.202.296 kn. U području obrane i sigurnosti objavljena su 362 ugovora u iznosu od 933.902.200 kn i to 16 ugovora o javnoj nabavi radova u iznosu od 80.505.866 kn, 133 ugovora o javnoj nabavi roba u iznosu 351.129.436 kn te 213 ugovora o javnoj nabavi usluga u iznosu od 502.266.898 kn.

U ukupnu vrijednost javne nabave nisu uključene obavijesti o rezultatima natječaja budući se ne radi o sklapanju ugovora o javnoj nabavi već o nagradama koje su isplaćivane pobjednicima natječaja. U 2015. samo su javni naručitelji provodili natječaje. Od 35 objavljena natječaja u njih 33 dodijeljene su nagrade u iznosu od 1.508.200 kn. Nije bilo objava obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne radove niti obavijesti o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji, kao niti obavijesti o sklopljenim ugovorima.

U 2015. godini objavljena su ukupno 15.485 sklopljena ugovora u ukupnoj vrijednosti od 31.110.563.170 kn. Javni naručitelji objavili su 12.996 ugovora u vrijednosti 22.258.988.145 kn, dok su sektorski naručitelji objavili 2.489 ugovora u vrijednosti 8.851.575.025 kn. Uspoređujući podatke o ukupnom broju sklopljenih ugovora u 2014. godini (14.924) s brojem sklopljenih ugovora u 2015. godini razvidno je da je broj ukupno sklopljenih ugovora u 2015. godini veći za 3,78%. Javni naručitelji sklopili su 8,87% ugovora više, dok su sektorski naručitelji sklopili 16,67% ugovora manje nego u 2014. godini.

U ukupnom broju objavljenih ugovora, radovi sudjeluju s 1.994 sklopljena ugovora u ukupnom iznosu od 11.969.261.278 kn, roba sudjeluje s 8.951 sklopljena ugovora u ukupnom iznosu od 11.687.690.094 kn, a usluge sudjeluju sa 4.540 sklopljena ugovora u ukupnom iznosu od 7.453.611.798 kn. Gledano po predmetu nabave i vrijednosti ugovora, 38,47% odnosi se na radove, udio roba je 37,57% a udio usluga je 23,96%. Uspoređujući podatke o broju sklopljenih ugovora o javnim radovima u 2015. s podacima o broju sklopljenih ugovora o javnim radovima u 2014. (2.185) razvidno je da je broj sklopljenih ugovora o javnim radovima u 2015. manji za 8,74%. Broj ugovora o javnoj nabavi roba veći je za 11,64% (u 2014. bila su objavljena 8.018 ugovora), dok je broj sklopljenih ugovora o javnim uslugama manji za 3,83% (u 2014. bilo je objavljeno 4.721 ugovora).

U 2015. godini i dalje se najviše koristi otvoreni postupak javne nabave koji je i brojem objava i vrijednosno najzastupljeniji, dok je, po broju ugovora, najmanje korišten natjecateljski dijalog. Naručitelji su u 2015. godini sklopili 13.168 ugovora temeljem otvorenog postupka javne nabave, dok su istu mogućnost u 2014. godini koristili za sklapanje 12.695 ugovora. U pregovaračkom postupku bez prethodne objave naručitelji su sklopili 1.176 ugovora, dok je u prethodnoj 2014. godini sklopljeno 1.338 ugovora. Temeljem izuzeća od primjene Zakona (članak 10. Zakona) jedan je sektorski naručitelj objavio dvije obavijesti o sklopljenim ugovorima u ukupnoj vrijednosti od 8.712.079 kn.