Planiranje je polazna funkcija upravljanja javnom nabavom manifestirana u procesu:

 • definiranja ciljeva koje treba ostvariti,
 • utvrđivanju preduvjeta u kojima će se ti ciljevi realizirati,
 • izbora pravaca djelovanja, sredstava, postupaka, metoda i tehnika za njihovo postignuće.

Planiranje javne nabave je proces koji se provodi prije samog početka provedbe postupka javne nabave kao i kasnije, kao proces koji se provodi nakon realizacije ugovora o javnoj nabavi  u vidu kontrole oblika ponovnog planiranja. Može se reći da je riječ o revidiranju prethodnog plana  s ciljem poboljšanja sljedećeg planiranja. Planiranje se često definira kao racionalna vizija budućnosti. Odlučivanje u javnoj nabavi ima sve veće značenje za uspjeh organizacije, a sposobnost donošenja kvalitetnih odluka u planiranju javne nabave jedna je od glavnih pretpostavki uspješnosti. Javna nabava kao strateška funkcija  i bitno područje  javnih financija,  mora osigurati ekonomične i učinkovite postupke te racionalno trošenje financijskih sredstava, odnosno osigurati provedbu vrlo važnog načela,  a to je dobivanje „najbolje vrijednosti za uloženi novac“. U uvjetima stalno rastućih zahtjeva korisnika za  podizanjem standarda javnih usluga, s jedne strane i ograničenih financijskih  mogućnosti javnog sektora, s druge strane,  kao imperativ razvoja nameće se  odgovorno upravljanje javnim financijama  utemeljeno na strateškom planiranju, koje uključuje aktivno sudjelovanje svih važnih dionika društvene zajednice, kako bi se sukladno postavljenim ciljevima i utvrđenim prioritetima financirali projekti i aktivnosti kojim se postiže najveća vrijednost za zajednicu. Javna nabava se mora obavljati sigurno i ekonomično. Ova dva načela zahtijevaju  pronalaženje optimalnog odnosa između nabave maksimalnih količina u što kraćem vremenskom roku, što bolje kvalitete i što manjih troškova nabave, osobito troškova financiranja. Rješenje uspješnosti nabave je upravo u osmišljenom planiranju, upravljanju i kontroli javne nabave.  

GLAVNI CILJEVI PLANIRANJA JAVNE NABAVE

Planiranje je osnova procesa javne nabave. Svaka pogreška koja se dogodi u ovoj fazi odrazit će se na sve ostale faze u procesu nabave.

Glavni ciljevi planiranja  javne nabave su:

  1. pronalaženje najboljeg postupka i načina nabave
  2. osigurati naručiteljima što im je potrebno, u vrijeme kad im je potrebno i uz najbolju vrijednost za uloženi novac
  3. osigurati točnost i zakonitost u provođenje postupaka i načina javne nabave
  4. povećanje stupnja upravljanja nabavom kod naručitelja odnosno smanjenja rizika tijekom izvršenja ugovora.

Može se zaključiti kako planiranje nabave pridonosi:

 • transparentnom upoznavanju zainteresiranih gospodarskih subjekata s potrebama naručitelja
 • učinkovitijem raspolaganju resursima naručitelja
 • utvrđivanju optimalnih količina
 • postizanju najbolje vrijednosti za uloženi novac
 • povezivanje svih sudionika u poslovanju naručitelja (korisnika predmeta nabave, financija, vlasnika, uprave)
 • ostvarenju ciljeva poslovanja.

Javnu nabavu je dakle potrebno planirati što realnije, na temelju stvarnih potreba i zahtjeva korisnika, na temelju analize i istraživanja tržišta, a sve sukladno mogućnostima pojedinog naručitelja.

Budući da uvijek postoji dvojba kako planirati i organizirati aktivnosti nabave na djelotvoran način, a da se pritom  za svaki postupak javne nabave koristi propisana razina zakonitosti i stručnosti koji će u konačnici rezultirati zadovoljavanjem stvarnih potreba naručitelja,  specijalisti javne nabave sa završenom specijalističkom izobrazbom u području javne nabave i važećim certifikatom moraju biti uključeni u proces planiranja nabave, izradi dokumentacije za nadmetanje i specifikacija predmeta nabave, pripreme i objave nadmetanja, te evaluacije cjelokupnog postupka.