U prethodnom članku na temu treba li ili ne treba ESPD, govorili smo o različitim situacijama u kojima gospodarski subjekt ili zajednica mora dostaviti ESPD obrazac. U ovom članku nastavljamo s primjerima iz prakse DKOM-a:

Primjer 4: Nepostojanje obveze za fizičke osobe

Žalitelj navodi da odabrani ponuditelj nije dokazao da raspolaže traženim stručnjakom jer u ponudi nedostaju dokazi iz kojih bi proizlazilo da će imenovani stručnjak biti ponuditelju na raspolaganju. Naime, sukladno zakonskoj definiciji iz članka 3. ZJN 2016, ukoliko predloženi stručnjak nije zaposlenik gospodarskog subjekta u ponudi, on predstavlja zaseban gospodarski subjekt te je u tom slučaju obvezan za takvog stručnjaka dostaviti zaseban ESPD obrazac.

DKOM smatra da je odabrani ponuditelj dokazao tehničku i stručnu sposobnost  jer je dostavio dokaze (kroz Uvjerenje, ugovor o suradnji s naručiteljem i sl.) iz kojih proizlazi da će prilikom izvršenja ugovora imati na raspolaganju tražene stručnjake, pri tome koristeći mogućnost da se osloni na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihovog odnosa. Predmetni stručnjak nije gospodarski subjekt u smislu definicije iz članka 3., za kojeg bi postojala obveza dostavljanja ESPD obrasca i dokazivanja nepostojanja razloga isključenja iz postupka javne nabave jer nije fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, koja samostalno na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Link na odluku: http://pdf.dkom.hr/17199.pdf

Primjer 5: Nedostavljanje obrasca za g.s. na čiju sposobnost se oslanja

Žalitelj tvrdi da ESPD obrazac niti jednog člana zajednice odabranog ponuditelja ne sadrži navode o tehničkim stručnjacima, čime odabrani ponuditelj nije ispunio minimalne sposobnosti.

DoN-om je propisano da je ponuditelj dužan u ponudi dostaviti životopis svakog predloženog ključnog stručnjaka koji sadrži izjavu stručnjaka da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću garantira istinitost, presliku diplome i odgovarajućeg certifikata (ako se isti traži). Ista točka propisuje ispunjavanje ESPD obrasca za tehničku i stručnu sposobnost na način da se popuni Dio IV. Odabrani ponuditelj je dostavio ESPD obrazac za sve članove zajednice, ali ti obrasci ne sadrže popis predloženih tehničkih stručnjaka. Međutim, odabrani ponuditelj je u ponudi dostavio izjavu o ključnim stručnjacima i naznaku pozicije na kojoj će raditi te je dostavio izjavu o neključnim stručnjacima. Obzirom na navedeno, činjenica da ESPD obrasci članova zajednice ne sadrže informacije o tehničkim stručnjacima nije od utjecaja na mogućnost naručitelja da u ponudi izvrši provjeru ispunjavanja minimalnih razina tehničke i stručne sposobnosti.

Nadalje, žalitelj navodi da odabrana zajednica ponuditelja nije dostavila ESPD obrazac za gospodarskog subjekta na čiju sposobnost se oslanja radi ispunjavanja tehničke i stručne sposobnosti. Iz prikazanih dokaza proizlazi da se zajednica ponuditelja oslanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta te je dostavljena izjava kojom gospodarski subjekt izjavljuje da ima resurse (predloženi stručnjak je ujedno i direktor predmetnog gospodarskog subjekta) koje će staviti na raspolaganje odabranoj zajednici ponuditelja. Međutim, odabrana zajednica ponuditelja za navedeno društvo nije dostavila zaseban ESPD obrazac ispunjen u dijelu nepostojanja osnova za isključenje sukladno DoN-u niti je naručitelj provjerio ispunjava li gospodarski subjekt na čiju se  sposobnost zajednica oslanja propisane kriterije za odabiru, odnosno postoje li osnove za isključenje. Sukladno navedeno, DKOM je zaključio da je odabrani ponuditelj bio dužan dostaviti zaseban ESPD obrazac za društvo na čije se resurse oslonio te isti popuniti u dijelu koji se odnosi na nepostojanje osnova za isključenje.

Link na odluku: http://pdf.dkom.hr/17560.pdf

Primjer 6: Nejasno čiji resurs je fizička osoba

Ponuditelj je u ponudi dostavio Izjavu u kojoj navodi da raspolaže s minimalno pet osoba koje  posjeduje potrebna znanja i kvalifikacije te je za svaku od tih osoba dostavio uvjerenje Ministarstva. U ESPD obrascu ponuditelja, u dijelu koji se odnosi na stručnjake nisu ispunjeni i navedeni podaci o stručnjacima. Dostavljeni su ESPD obrasci za podizvoditelje, međutim u kojima u dijelu u kojem se trebaju navesti podaci o stručnjacima, nisu navedeni traženi podaci. Dakle, iz ponude nije razvidno čiji su to stručnjaci, odnosno jesu li to stručnjaci ponuditelja, podizvoditelja ili stručnjaci nekog drugog subjekta. U slučaju da se ponuditelj u konkretnom slučaju za navedenu sposobnost oslonio na sposobnost drugih subjekata, trebao je dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje. Ovdje naručitelj nije u potpunosti utvrdio sve činjenice i okolnosti te se prigovor žalitelja ne može otkloniti.

Link na odluku: http://pdf.dkom.hr/17254.pdf