Sukladno ZJN 2016, definicija ESPD-a glasi: „Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane. Ovim dokumentom se potvrđuje je li  gospodarski subjekt u nekoj od situacija zbog kojih ga se može izbaciti iz postupka, ispunjava li tražene kriterije za odabir te ispunjava li objektivna pravila i kriterija određene za smanjenje sposobnih natjecatelja (ako je primjenjivo).

U slučaju da se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti zasebnu europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi koja sadržava spomenute podatke za tog subjekta. Javni naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente. Također, javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekt da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente.

U teoriji gledano, ponuditelj može neispravno popuniti ESPD obrazac, ne popuniti ga uopće ili ga čak i ne dostaviti, a onda je na naručitelju da postupi sukladno ZJN 2016 i traži ili ne traži pojašnjenje/upotpunjavanje ESPD obrasca. Upravo će ovo biti tema primjera koje donosimo u nastavku.

Primjer 1: Zajednica ponuditelja

Žalitelj navodi da zajednica ponuditelja nije dostavila uredno ispunjene ESPD obrasce, a pojašnjenjem/upotpunjavanjem nisu ispravljeni nedostaci. Oba člana zajednice ponuditelja su u ESPD obrascima označila da se ne oslanjaju na sposobnost drugih subjekata kako bi ispunili kriterije za odabir iz dijela IV. Jedan član zajednice nije naveo niti jedan ugovor, zbog čega je, smatra žalitelj, ponuda morala biti odbijena. Također, navedena su samo dva stručnjaka, a traženo ih je minimalno četiri. Nadalje, nije uopće odgovoreno na pitanja iz točaka 3, 4, 5, 6b), 7 i 9, kao i na pitanje iz dijela III. A: Osnove povezane s kaznenim presudama niti je to dopunjeno kroz upotpunjavanje.

Drugi član zajednice također nije odgovorio na pitanja iz točaka 3, 4, 5, 6b, 7 i 9, kao niti na ona iz dijela III. A. Nadalje, naveden je samo jedan stručnjak kojeg će angažirati, dok je u točki 6a) naveo samo dva stručnjaka koji imaju odgovarajuće kvalifikacije, čime nije zadovoljeno traženju iz DoN-a.

DKOM odbacuje ovaj žalbeni navod obzirom da je zajednica ponuditelja po definiciji gospodarski subjekt koji kumulativno ispunjava tražene uvjete tehničke i stručne sposobnosti te su članovi zajednice ponuditelja ispravno postupili kada su u ESPD obrascu označili da se ne oslanjaju na sposobnost drugih subjekata. Također, pravilno su postupili i kada nisu ispunili dijelove obrasca koje sukladno dokumentaciji nisu niti morali ispuniti, jer se dokumentacijom propisivalo da se popunjavaju podaci „gdje je primjenjivo“.

Link na odluku: http://pdf.dkom.hr/16897.pdf

Primjer 2: Djelomično popunjen ESPD obrazac

Žalitelj navodi da odabrani ponuditelj nije popunio ESPD obrazac u dijelovima o veličini poduzeća, o tome sudjeluje li u postupku nabave s drugim gospodarskim subjektima, oslanja li se na sposobnosti drugih subjekata i sl.

DKOM utvrđuje da je Dokumentacijom propisano da ponuditelj mora priložiti popunjen ESPD obrazac u cilju dokazivanja da nije u jednoj od situacija zbog koje se isključuje iz postupka, te u cilju dokazivanja ispunjavanja traženih kriterija za kvalitativni odabir. Uvidom u ESPD utvrđeno je da odabrani ponuditelj dokazao da nije u jednoj od situacija zbog koje se isključe iz postupka nabave te da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir te da neispunjavanje podataka na koje ukazuje žalitelj nije od utjecaja na zakonitost odluke o odabiru.

Link na odluku: http://pdf.dkom.hr/16912.pdf

Primjer 3: Popunjena samo posljednja stranica

Žalitelj navodi da je odabrani ponuditelj uz ponudu dostavio samo posljednju stranicu ESPD obrasca, a ostatak je dostavio tek nakon poziva naručitelja za upotpunjavanje. DoN-om je propisano da se u svrhu utvrđivanja postojanja osnova za isključenje i kriterija za odabir u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac kao i da ponuda mora sadržavati ispunjeni ESPD obrazac.

DKOM ističe da iz ZJN 2016 ne proizlazi da je primjena čl. 293. isključena u odnosu na ESPD obrazac. Primjenom spomenutog članka u ovom slučaju, nije došlo od pregovaranja oko ponude. Slijedom navedenog, naručitelj je u konkretnom slučaju pravilo postupio i iskoristio mogućnost iz članka 293. kada je zahtijevao od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja da dopuni dokumentaciju koja nedostaje.

Link na odluku: http://pdf.dkom.hr/17094.pdf