Primjer 7: Neupotpunjavanje ESPD-a za sve članove zajednice ponuditelja i nepotpun ESPD obrazac

Naručitelj je odabranoj zajednici ponuditelja uputio poziv za upotpunjavanje, vezano uz ESPD obrazac. Odabrana zajednica je u roku dostavila dokumentaciju, ali samo za jednog člana zajednice. Žalitelj smatra da je zajednica morala dostaviti ispravljeni obrazac za sve članove zajednice. Obzirom da je zajednica u originalnoj ponudi dostavila ESPD obrazac za sve svoje članove te na činjenicu da zajednica ponuditelja kumulativno ispunjava tražene uvjete, DKOM smatra da je odabrani ponuditelj ispravno postupio dostavivši ažurirani ESPD obrazac samo za člana zajednice koji može dokazati tražene uvjete.

Nadalje, žalitelj navodi da je spomenuti član zajednice dostavio nepotpun ESPD obrazac. Naime, niti originalni niti ispravljeni obrazac nije u cijelosti ispunjen u dijeli VI. Završne izjave. Uvidom u ponudi vidljivo je da je odabrani ponuditelj popunio ESPD obrazac u dijelovima koji su traženi Dokumentacijom o nabavi. DKOM smatra da činjenica što obrazac nije ispunjen u dijelu kojeg navodi žalitelj, nije od utjecaja na valjanost ponude te odbija predmetni žalbeni navod.

Link na objavu: http://pdf.dkom.hr/17425.pdf

Primjer 8: Nezakonita Dokumentacija o nabavi koja rezultira odbacivanjem ponude

Žalitelj smatra da je naručitelj pri ocjenjivanju ponuda postupio suprotno svojoj DoN. Naime, istom je propisano kako je potrebno dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve članove zajednice, a odabrani ponuditelj je dostavio dokaz samo za jednog člana. Naručitelj je propisao da su gospodarski subjekti dužni dostaviti važeću licencu i to ispunjavanjem ESPD obrasca u dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Upotpunjavanjem je naručitelj naknadno tražio od odabranog ponuditelj dostavu novog ESPD obrasca iz kojeg je vidljivo ispunjavanje predmetnog kriterija. Odabrani ponuditelj je odgovorio da jedan član zajednice trenutno nema važeću licencu, ali da drugi ima te je time ispunjena sposobnost. Iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda je vidljivo kako je ocjenjivan samo uvjet upisa u sudski ili ini registar, ali ne i uvjet važeće licence. DKOM je procijenio da je žalbeni navod osnovan jer se naručitelj pri ocjenjivanju ponuda nije vodio vlastitom Dokumentacijom o nabavi.

DKOM je po službenoj dužnosti ocijenio da je naručitelj postupio suprotno članku 257. ZJN 2016 obzirom da se u predmetnom slučaju radi o nabavi radova (a ne usluga gdje je to dopušteno) te naručitelj ne može kao uvjet profesionalne sposobnosti tražiti posjedovanje licencije. Sukladno navedeno, poništava se odluka o odabiru, kao i samo postupak javne nabave.

Link na objavu: http://pdf.dkom.hr/17175.pdf

Primjer 9: Grupe nabave i ESPD

Žalitelj navodi da je predmet nabave podijeljen u pet grupa nabave te subjekti mogu podnijeti ponudu za jednu, nekoliko ili sve grupe, međutim naručitelj nije propisao dostavu zasebnog ESPD obrasca za svaku grupu u slučaju da ponuditelj dostavlja ponudu za više grupa. Žalitelj ističe da Provedbena Uredba Komisije o utvrđivanju ESPD obrasca, koja je u cijelosti obvezujuća, nalaže da ako su nabave podijeljene u grupe i kriterij za odabir se razlikuju od grupe do grupe, da je potrebno dostaviti zaseban ESPD za svaku grupu.

Naručitelj smatra da nije pogriješio obzirom da se u ovom slučaju radi o nabavi po grupama gdje svaka od grupa ima jednake kriterije za odabir. Naručitelj se poziva i na Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave čiji članak 10. stavak 3. („Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu“) stupa na snagu tek 1.1.2018. (Predmetna Odluka je iz 2017.). DKOM potvrđuje stav naručitelja te zbog iz razloga što se kriteriji ocjenjivanja ne razlikuju od grupe do grupe, odbacuje ovaj žalbeni navod.

Link na objavu:  http://pdf.dkom.hr/17348.pdf