Kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti potrebno je dostaviti popise ugovora o izradi glavnog projekta, izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak i tijekom tri godine koje prethode toj godini te se popisu prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju jednog ili više ugovora kojima ponuditelj dokazuje da je minimalno izradio tri glavna projekta za građevinu istu ili sličnu predmetu nabave. Odabrana zajednica je navedenim potvrdama druge ugovorne strane dokazala da je izradila tri glavna projekta sukladno traženju naručitelja, pa je žalbeni navod ocijenjen kao neosnovan. Žalitelj navodi da izjave o nekažnjavanju za člana zajednice ponuditelja iz Beča, dostavljene od direktora H.R. i W.K. nisu valjan dokaz prema DZN budući da izrijekom ne sadrže popis kaznenih djela. Utvrđeno je da je odabrana zajednica za člana zajednice ponuditelja iz Beča, koji je gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Austriji, priložio izjave o nepostojanju pravomoćnih osuđujućih presuda za kaznena djela prema propisima R. Austrije, što sukladno DZN nije dovoljno za dokazivanje nepostojanja ovog obveznog razloga za isključenje. Dakle i za gospodarskog subjekta sa sjedištem u drugoj državi i za osobu ovlaštenu za zastupanje koja nije državljanin RH bilo je potrebno dostaviti izjavu o nepostojanju pravomoćne osuđujuće presude za kaznena djela pobrojana u DZN i za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. S obzirom da isti nisu dostavljeni, žalbeni navod ocijenjen je osnovanim. Žalitelj navodi da je postupanje naručitelja vezano uz upotpunjavanje ponude protivno načelima ZJN. Naručitelj je 14.03. dopisom pozvao odabranu zajednicu na upotpunjavanje, a isti su dostavili dokumente izdane 15., 16. i 17.03.2017., dakle sljedeći dan od poziva naručitelja što znači da je naručitelj čekao s pozivom dok nije bio siguran da će odabrana zajednica biti u mogućnosti dostaviti tražene dokumente, slijedom čega se radi o pogodovanju i netransparetnosti. Žalitelj nije iznio činjenice i predložio dokaze iz kojih bi proizlazilo da je naručitelj pogodovao odabranoj zajednici primjenom instituta upotpunjavanja. S obzirom da je naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda postupio sukladno Uredbi o načinu izrade i postupanju s DZN, nije osnovan žalbeni navod da postupak upotpunjavanja ponude nije proveden transparentno. Žalitelj navodi da je cijena ponude odabranog ponuditelja neuobičajeno niska što dovodi u sumnju mogućnost pružanja usluge s obzirom da je procijenjena vrijednost 1.500.000 kn. Žalitelj je zakasnio s ovim žalbenim navodom budući da je ovo druga žalba u istom postupku nabave. Žalitelj je navedeni žalbeni navod imao mogućnost isticati i u prethodnom žalbenom postupku.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/247, 3.5.2017.