Žalitelj navodi da odabrani ponuditelj nije zadovoljio uvjete tehničke i stručne sposobnosti budući da je u ESPD obrascu naveo da će moći dostaviti dokumente koji se odnose na certifikat ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, a po pozivu naručitelja dostavio je potvrde s valjanošću certifikata od 23.3.2014. do 22.4.2017. i od 24.4.2014. do 13.4.2017. te na ponovni poziv dostavio 2 potvrde kojima se potvrđuje da ispunjava zahtjeve traženih normi s valjanošću certifikata od 15.5.2017. do 14.5.2020. i od 18.5. 2017. do 17.5.2020. Žalitelj navodi da je naručitelj u ponovljenom pozivu konstatirao da su prethodno dostavljeni certifikati odabranog ponuditelja nevažeći. Žalitelj ističe da odabrani u vrijeme podnošenja ponude (27.4.2017.) nije imao valjane certifikate jer su nekoliko dana prije prestali važiti. 15.5. naručitelj traži od odabranog da dostavi važeće certifikate. 18.5. on dostavlja nove certifikate koje je dobio nekoliko dana ranije.  Žalba se odbija kao neosnovana.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/401, 6.7.2017.