1. Zakonodavni okvir javne nabave u Republici Hrvatskoj

Zakonodavni okvir  sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj (dalje: RH)  temelji se na Ustavu RH i uređen je sa četiri osnovna zakona:

 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o koncesijama
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu i
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) uređuje postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave radova/robe/usluga, nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave te pravnu zaštitu u vezi s postupcima javne nabave.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi Vlada RH donijela je slijedeće podzakonske propise:

 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12), 
 • Uredba o objavama javne nabave (NN 10/12),   
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12),   
 • Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti  (NN 89/12), 
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/12 i 125/14),
 • Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/12),
 • Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 19/12), 
 • Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima  Republike Hrvatske (NN 28/14).

Zakon o koncesijama (NN 143/12) propisuje postupke davanja koncesija, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, pravnu zaštitu u postupcima davanja koncesije, politiku koncesija, te druga pitanja u vezi s koncesijama.

Na temelju Zakona o koncesiji Vlada RH donijela je slijedeće podzakonske propise:

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12 i 152/14) uređuje postupak predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva, praćenje provedbe projekata javno-privatnog partnerstva, sadržaj ugovora o javno-privatnom partnerstvu te druga bitna pitanja, kao i nadležnosti Agencije za investicije i konkurentnost u provedbi Zakona.

Na temelju Zakona o javno-privatnom partnerstvu Vlada RH donijela je slijedeće podzakonske propise:

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 18/13, 127/13 i 74/14) uređuje nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje DKOM), njenu odgovornost, unutarnje ustrojstvo, sastav i plaće članova DKOM-a, način donošenja odluka, izvješće o radu DKOM-a i obvezu objavljivanja te druga pitanja vezana za rad Državne komisije.

Novine koje je donio Zakon o Državnoj komisiji:

 • povećanje broja članova DKOM-a s pet na devet, te uspostava tri vijeća s po tri člana, na čijim sjednicama se donose odluke u žalbenim postupcima,
 • uvođenje odredbe o ujednačavanju postupanja i prakse DKOM-a, uz obvezu dodatnog obrazloženja u slučaju odstupanja od pravnog shvaćanja ili ustaljene prakse,
 • propisivanje detaljnijih podataka koje mora sadržavati izvješće o radu DKOM-a te definiranje novog roka za podnošenje istog Hrvatskom saboru (umjesto 31. ožujka, novi rok je 30. lipnja),
 • uvođenje obveze DKOM-a objavljivati na svojim internetskim stranicama najmanje dva puta godišnje informacije o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima.
 1. Institucionalni okvir sustava javne nabave u RH

Uprava za sustav javne nabave

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (NN 28/12) Vlade RH od 23. veljače 2012. godine,  ustrojena je Uprava za sustav javne nabave.

Nadležnost i zadaci Uprave za sustav javne nabave:

 • razvoj, unapređenje, koordinacija i provedba politike javne nabave u RH, provedba

nadzora i mjera u  svrhu pravilne primjene zakona i provedbenih

propisa u   području javne nabave, te sprječavanje i otklanjanje nepravilnosti,

 • priprema i provedba izobrazbe u području javne nabave,
 • usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja javne nabave  s pravnom

stečevinom EU,

 • prijedlog, priprema i koordiniranje izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u području javne nabave.

Ministarstvo financija

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN 32/12, 67/12, 124/12 78/13 i 102/13) Vlade RH, ustrojen je Sektor za gospodarstvo unutar kojeg djeluje Služba za koncesije i javno privatno partnerstvo s dva odjela:

 • Odjel za Registar koncesija i
 • Odjel za javno privatno partnerstvo.

Ministarstvo financija nadležno je za vođenje Registra koncesija, predlaganje mjera za unapređenje sustava koncesije i javno-privatnog partnerstva, davanje mišljenja na prijedloge ugovora o JPP-u u odnosu na procjenu rizika u području JPP-a iz djelokruga Ministarstva te  nadzor nad provedbom zakonskih propisa.

Agencija  za javno-privatno partnerstvo (AJPP)

AJPP provodi postupak odobravanja prijedloga projekata JPP-a, objavljuje popis prijedloga i popis odobrenih projekata JPP-a, ustrojava i vodi Registar ugovora o JPP-u, sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja JPP-a te daje upute i mišljenja iz područja JPP-a.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)

DKOM u žalbenom postupku odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima JPP-a te podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o državnoj komisiji i drugim propisima iz područja javne nabave.