Žalitelj smatra da nije trebao biti odbijen budući da je dostavio tablicu koja tek detaljnije razrađuje cijene odnosno u kojoj se navode cijene za svaku podanalitičku stavku. Uvidom u zapisnik vidi se da je isti sadrži obrazloženje razloga odbijanja ponude, dok o traženje upotpunjavanja/pojašnjenja ponude nema podataka. Ponuda je odbijena jer je sukladno točni 2.5. DoN-a ponuditelj morao odvojeno dostaviti specifikaciju cijena ponuđenih uređaja i rezervnih dijelova u kojoj će biti precizno iskazana cijena svakog modula. Žalitelj nije dostavio odvojenu specifikaciju cijena u ponudi, već je izmijenio postojeći troškovnik na način da je umetnuo podanalitičke stavke. One su trebale biti odvojeno iskazane i to sa cijenama (ponuditelj za te stavke nije naveo jedinične cijene). Žalitelj je sam uvodio podstavke troškovnika, a onda u njima nije iskazao jedinične cijene i ukupnu cijenu. Nadalje, žalitelj navodi da ga naručitelj nije dobro ocijenio i primijenio ENP – naručitelj ga nije ocijenio zbog nedostataka u obliku i sadržaju ponude (nevaljali troškovnik).Žalba se odbija kao neosnovana.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/318, 5.7.2017.