U kolovozu 2018. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je izvješće za razdoblje od 2015. do 2017. godine o provedbi Nacionalnog akcijskog plana (NAP) za Zelenu javnu nabavu (ZeJN) za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Izvješće je napravljeno u suradnji s Povjerenstvom za zelenu javnu nabavu, kao dio Aktivnosti 17. Analiza provedbe NAP ZeJN i izrada NAP ZeJN za drugo trogodišnje razdoblje 2018. – 2020. putem posebnog projekta, a cilj je ukazati na prepreke i definirati odrednice za izradu II. NAP ZeJN za razdoblje 2018. do 2020. godine.

Rezultati navedene analize pokazali su da je većina aktivnosti iz NAP ZeJN provedena u cijelosti ili djelomično, iako se pokazalo da je mali broj sklopljenih ugovora za provedene postupke javne nabave uključivao mjerila ZeJN. U statističkim izvješćima za 2015., 2016. i 2017. godinu koja su izrađena temeljem podataka iz EOJN-a navodi se da je za 2015. i 2016. godinu registrirano manje od 1% ugovora ZeJN, dok je za 2017. godinu taj postotak nešto viši i iznosi 1,6%. Iako su ovi podaci korišteni u službenom izvješću, iste je potrebno uzimati s rezervom jer provoditelji postupaka javne nabave nisu obvezni u EOJN evidentirati jesu li uključivali mjerila ZeJN te postoji mogućnost da nisu bili upoznati što se sve može smatrati ZeJN.

Osim statističkih izvješća temeljem podataka iz EOJN, u 2017. godini MZOE je u suradnji s MINGO provelo anketu o korištenju mjerila ZeJN u postupcima jednostavne nabave. Od ukupnog broja ispitanika (6.274 tisuće), odgovore je pružilo manje od 10% ispitanika, od čega je njih 23% odgovorilo da su koristili mjerila ZeJN. Osim toga, ispitanici su istaknuli mogućnosti poboljšanja kada je u pitanju provedba ZeJN: razviti prateću infrastrukturu koja bi pomogla provoditeljima u provedbi ZeJN (primjerice helpdesk, info telefon, portal), provesti edukacije provoditelja i donositelja odluka u tijelima javnih i sektorskih naručitelja, povećati financijska sredstva za primjenu mjerila ZeJN.

Kada je u pitanju sama provedba NAP ZeJN, potrebno je spomenuti kako je izrađen portal za ZeJN (www.zelenanabava.hr) sa svrhom promicanja zelene javne nabave, pružanje primjera dobre prakse te pružanja informacija važnih za provedbu zelene javne nabave. Na portalu su dostupni i kalkulatori za izračun LCC (izračun životnih troškova) za uredsku informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (ICT) opremu, za energente i za javnu rasvjetu.

Izvješće donosi i prepreke na koje se naišlo tijekom provedbe ZeJN:

  • Nedostatak volje za promjenom obrazaca ponašanja
  • Nedostatak informacija o ZeJN i primjeri dobre prakse
  • Manjak zelenih proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu i hrvatskih proizvođača
  • Nedostatak zakonskog okvira za snažniju primjenu ZeJN.

Zaključno se ističe kako je, s obzirom na dobivene rezultate, nužno raditi na promjeni obrazaca ponašanja. Promjena treba krenuti od političke podrške čelnika tijela obveznika javne nabave i postavljanja obveze ZeJN na strateškoj razini.