1. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (NAP ZeJN), u kojem su, između ostalog, navedena mjerila ZeJN za prioritetne skupine proizvoda i usluga među koje spada i javna nabava električne energije. Cilj predmetnog Plana je utjecati na okoliš kroz primjene pravila zelene javne nabave.

 

Republika Hrvatska slijedila je mjerila razvijena od strane Europske komisije, kroz dvije razine za svaku skupinu predmeta nabave:

  • Osnovna mjerila– mjerila koja obuhvaćaju osnovne okolišne faktore te se njihova primjena odražava pozitivnim utjecajem na okoliš. Osnovna su mjerila primjenjiva za sve naručitelje u državama članicama EU, a izrađena na način da ne uzrokuju povećanje troškova nabave.
  • Sveobuhvatna mjerila – mjerila namijenjena naručiteljima koji nastoje nabaviti ekološki najbolje i najnaprednije proizvode koji su trenutno dostupni na tržištu. Implementacija sveobuhvatnih mjerila zahtijeva nešto veće troškove i širi opseg administracije.

 

Za mjerila se prikladno primjenjuju definicije električne energije iz obnovljivih izvora prema  Direktivi 2009/28/EZ, a visokoučinkovite kogeneracije prema Direktivi 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o promicanju kogeneracije na temelju potražnje korisne topline na unutarnjem tržištu energije i o izmjeni Direktive 92/42/EEZ (SL L 52, 21. 2. 2004.).

 

U okviru osnovnih mjerila predlaže se dodjela dodatnih bodova po kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude ukoliko je:

  • udio električne energije iz obnovljivih izvora veći od minimuma specificiranog dokumentacijom (npr. proporcionalno tom udjelu)
  • udio električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije veći od minimuma specificiranog dokumentacijom (npr. proporcionalno tom udjelu)
  • električna energija iz visokoučinkovite kogeneracije koja koristi obnovljive izvore energije, npr. s aspekta udjela električne energije iz obnovljivih izvora i udjela električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije.

 

Osim mjerila koja se primjenjuju kroz postupak javne nabave, na kraju svake godine trajanja ugovora izvršitelj je dužan dostaviti dokaz o podrijetlu električne energije kojom je opskrbljivao naručitelja kako bi dokazao da je barem 50% električne energije podrijetlom iz obnovljivih izvora i/ili visokoučinkovite kogeneracije, odnosno da je 100% električne energije podrijetlom iz  obnovljivih izvora. Pri tome se podnosi odgovarajuća potvrda iz Registra jamstava podrijetla električne energije ili drugi dokaz sukladno propisima kojima se uređuje sustav jamstva podrijetla električne energije.

 

Važnost očuvanja okoliša upravo kroz korištenje obnovljivih izvora energije, među prvima je prepoznao Grad Koprivnica koji je i prije usvajanja NAP ZeJN-a nabavljao električnu energiju iz obnovljivih izvora, prema kriterijima zelene javne nabave. Od 2015. godine struja za zgradu gradske uprave te još šest javnih zgrada i javnu rasvjetu dolazi iz obnovljivih izvora energije. U Koprivnici su napravili sve kako bi očuvali okoliš i bili energetski što učinkovitiji radi čega je provedeno nekoliko postupaka javne nabave prema tzv. zelenim kriterijima.

 

Grad Koprivnica je, kao svojevrsni pionir među lokalnim samoupravama, prvi puta proveo postupak javne nabave električne energije iz obnovljivih izvora energije tijekom 2014. godine. S obzirom  na to da je zelena električna energija u Hrvatskoj uglavnom rezervirana za velika poduzeća (velike potrošače) korištenje javne nabave za „zelenu“ struju za jedinice lokalne i regionalne samouprave tek je u začetku.

 

Osim zgrade gradske uprave, Koprivnica je provela i objedinjenu nabavu električne energije za gradske ustanove, koje su na taj način također počele koristiti struju iz obnovljivih izvora. Uvidjevši prednosti zelene javne nabave ista je provedena i za javnu rasvjetu pa od početka 2015. godine Koprivnicu osvjetljava „zelena struja“.

 

Ugovorenom nabavom od 3.550 MWh električne energije iz obnovljivih izvora osigurano je smanjenje CO2 emisija za 1300 tona godišnje u odnosu na potrošnju električne energije iz konvencionalnih tj. neobnovljivih izvora.

 

Pri provođenju postupka zelene javne nabave osnovni kriterij je bila ekonomski najpovoljnija ponuda pri čemu je Grad kombinirao dvije formule za izračun bodova. Maksimalan broj bodova koje je ponuda mogla ostvariti bio je 100 (zbroj bodova dobivenih na osnovu cijene i bodova na temelju zelene struje. Dodatni bodovi su dodijeljeni sukladno većoj količini od minimalno tražene energije dobivene iz obnovljivih izvora.

 

Formula je glasila:

C = Cmin/Cp x 90

C – bodovi za cijenu

Cmin – cijena najniže ponude

Cp – cijena ponude koja se ocjenjuje

 

Formula za izračun tzv. Zelene struje:

Z = (10 /Zmax-Z20) x (Zy – Z20)

Z = bodovi za zelenu struju

Zy = % zelene struje ponude koja se ocjenjuje

Z20 = traženih 20% zelene struje

Zmax = ponuda s najvećim udjelom zelene struje (%)

 

Ukupni bodovi = C + Z

 

Kako je Hrvatska kao članica EU dužna pridonijeti smanjenju CO2 emisija, ovakvim iskorakom u nabavi energenata, osim povećanja energetske efikasnosti jedinica lokalne samouprave i poticanja korištenja obnovljivih izvora na lokalnom području, nastoji se potaknuti i ostale jedinice lokalne samouprave da „ozelene“ svoje postupke javne nabave.