Trenutno važećim Zakonom o javnoj nabavi (ZJN 2016) u članku 283. propisano je kako je kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka ili može uključivati najbolji omjer između cijene i kvalitete, koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke, povezanih s predmetom nabave. Nadalje ZJN 2016 u članku 284. st. 4. propisuje kako javni naručitelj ne smije odrediti samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude te u tom slučaju relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90 % uz nekoliko izuzetaka kao što su pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupak sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma, postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge te u slučaju javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti ili za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu u kojima relativni ponder cijene ili troška smije biti veći od 90 %. Obveza primjene navedenih zakonski odredbi stupila je na snagu za sve naručitelje s odgodom od 6 mjeseci u odnosu na stupanje na snagu ZJN 2016, odnosno počela se primjenjivati od 01.07.2017. godine.

Ove će se godine u srpnju u sustavu javne nabave u RH navršiti 3 godine korištenja instituta ekonomski najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu: ENP). Pregledom EOJN i prakse DKOM-a iskristalizirala su se u većini slučajeva tri najčešća primjera koja se koriste u najvećem broju predmeta nabave, a to su rok isporuke/pružanja usluge/izvođenja radova, zatim duljina trajanja jamstvenog roka na isporučenu robu, pruženu uslugu odnosno izvedene radove te iskustvo stručnjaka u prethodno provedenim poslovima stoga ćemo u ovom osvrtu ukratko prikazati neke zanimljive primjere korištenja ENP-a izvan uobičajenih kriterija.

Primjer 1.

Središnje tijelo za javnu nabavu Grad Zagreb koje je za druge naručitelje provelo postupak nabave za DNEVNO I PERIODIČNO ČIŠĆENJE I PRANJE POSLOVNIH PROSTORA, JAVNIH GARAŽA I DEPONIJA MOTORNIH VOZILA, EOJN: 2019/S 0F2-0048607, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od 2 godine s 3 gospodarska subjekta kao kriterij ekonomski najpovoljnije ponude osim cijene ponude koja se boduje sa 90 bodova propisalo je kao drugi kriterij naknadu troškova prijevoza na posao i s posla koji se boduje s 5 bodova te korištenje sredstva za čišćenje sa eko-oznakom – EU Ecolabel koji se također boduje s 5 bodova.

Dokumentacijom o nabavi u konkretnom slučaju Središnje tijelo je propisalo kako će se kao jedan od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude primijeniti isplata naknade troškova prijevoza na posao i s posla, svakom djelatniku koji izvršava usluge čišćenja prostorija koje su predmet ove nabave. Radi dokazivanja ispunjavanja ovog kriterija ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti ”Izjavu o isplati naknade troškova prijevoza” kojom će izjaviti da će se za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma te ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma, svim djelatnicima koji obavljaju uslugu čišćenja koja je predmet ove nabave, isplaćivati naknada troškova prijevoza na posao i s posla, u cijelosti. Dostavljenom ”Izjavom o isplati naknade troškova prijevoza” ponuditelj dokazuje da ispunjava kriterij – naknadu troškova prijevoza djelatniku na posao i s posla.

U slučaju da ponuditelj ne dostavi ”Izjavu o isplati naknade troškova prijevoza” ili ista ne sadrži navod „da će se za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma te ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma, svim djelatnicima koji obavljaju uslugu čišćenja koja je predmet ove nabave, isplaćivati naknada troškova prijevoza na posao i s posla, u cijelosti“, bit će mu za ovaj kriterij dodijeljeno 0 bodova.

Slijedom navedenog, bodovi se ponuditelju dodjeljuju u iznosu od 0 ili 5 bodova i to na sljedeći način bodovanja:

  • nije dostavljena ”Izjava o isplati naknade troškova prijevoza” ili je ista dostavljena, ali ne sadrži navod „da će se za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma te ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma, svim djelatnicima koji obavljaju uslugu čišćenja koja je predmet ove nabave, isplaćivati naknada troškova prijevoza na posao i s posla, u cijelosti – 0 bodova
  • dostavljena je ”Izjava o isplati naknade troškova prijevoza” s propisanim sadržajem – 5 bodova.

Na ovaj način postavljeni kriterij daje prednost poslodavcima koji plaćanjem prijevoza na posao i s posla pokazuju socijalnu osjetljivost prema svojim djelatnicima, što dovodi do većeg zadovoljstva djelatnika koji obavljaju usluge čišćenja te će takvi djelatnika vjerojatnije dobro izvršavati svoje obveze, što u konačnici dovodi do boljeg izvršenja usluge za Naručitelja.

Nadalje idući nefinancijski kriterij je korištenje sredstva za čišćenje sa eko-oznakom – EU Ecolabel (ECO). Sredstva za čišćenje koja odabrani ponuditelj koristi pri izvršenju predmeta nabave moraju biti ekološki prihvatljiva i ne smiju uzrokovati oštećenja na opremi odnosno površinama koje se čiste te je odabrani ponuditelj u tom smislu dužan uslugu čišćenja obavljati sredstvima sukladno odredbama Zakona o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18), Zakona o kemikalijama (Narodne novine, broj 18/13, 115/18) i Uredbe (EU) br. 528/12 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L167/1) i Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/12 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (NN 39/13, 47/14, 115/18). Središnje tijelo je kao nefinancijski kriterij odredilo udio sredstva za čišćenje koja imaju dodijeljenu eko-oznaku EU Ecolabel, a koja će ponuditelj koristiti pri izvršenju predmeta nabave. Ponuda u kojoj je iskazan maksimalni udio sredstva za čišćenje koja imaju dodijeljenu eko-oznaku EU Ecolabel, a koja će ponuditelj koristiti pri izvršenju predmeta nabave dobiva 5 bodova, dok će ostale ponude dobiti manje bodova prema propisanoj formuli u Dokumentaciji o nabavi. Udio sredstva za čišćenje koja imaju dodijeljenu eko-oznaku EU Ecolabel, a koja će ponuditelj koristiti pri izvršenju predmeta nabave moguće je iskazivati isključivo u postotku (%), a dostavlja se u obliku izjave ponuditelja u slobodnoj formi te se dostavlja prilikom predaje ponude.

Primjer 2.

Naručitelj Pula Herculanea d.o.o.za provođenje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za USLUGU OBRADE I ZBRINJAVANJA NEOPASNIH OTPADAKA I NEOPASNOG OTPADA, EOJN: 2020/S F14-0012710, s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluge kao kriterij ekonomski najpovoljnije ponude osim cijene ponude u iznosu od 90 bodova propisuje i dnevni kapacitet preuzimanja otpada u iznosu od 10 bodova.

Dokumentacijom o  nabavi Naručitelj je propisao kako će se osim cijene ponude bodovati i dnevni kapacitet preuzimanja otpada i to na način prema slijedećim vrijednostima:

Ponude s ponuđenim dnevnim kapacitetom preuzimanja otpada većim od 200 m3 odnosno 20 m3 dnevno, budući su spomenute količine navedene kao minimalno prihvatljive količine, bodovat će se prema sljedećim vrijednostima odnosno količini za:

  • utovar, odvoz te zbrinjavanje biorazgradivog otpada: 200 m3 dnevno – 0 bodova, 300 m3 dnevno – 3 boda i 400 m3 dnevno – 5 bodova odnosno
  • dovoz otpada od strane naručitelja na ponuđenu lokaciju: 20 m3 dnevno – 0 bodova, 30 m3 dnevno – 3 boda i 40 m3 dnevno – 5 bodova.

Dakle, Naručitelj je na ovaj način odredio da ponude u kojima je zadovoljen samo traženi minimum neće dobiti nikakve dodatne bodove, odnosno bodovat će se s 0 bodova, čime se potiče ponuditelja da se obveže na preuzimanje većeg dnevnog kapaciteta otpada (kako bi dobili dodatne bodove), a što je i cilj koji Naručitelj želi postići – brži odvoz prikupljenog otpada s njegovih lokacija na zbrinjavanje.

U svrhu ocjenjivanja ponuditelja prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, isti je bio dužan u ponudi dostaviti izjavu o dnevnom kapacitetu odvoza odnosno preuzimanja otpada. U slučaju ne dostavljanja izjave ponuditelju će biti dodijeljeno 0 bodova.

Primjer 3.

Naručitelj Moslavina d.o.o. za provođenje otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za  PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I POKUSNI RAD UPOV-a KUTINA 23.000 ES, EOJN: 2019/S 0F5-0046936, s ciljem sklapanja ugovora o nabavi radova kao kriterij ekonomski najpovoljnije ponude osim cijene ponude u iznosu od 50 bodova propisuje i jamčeni godišnji operativni trošak UPOV-au iznosu od 40 bodova te iskustvo stručnjaka 1 – glavnog projektanta u iznosu od 10 bodova.

Kriterij jamčeni godišnji operativni trošak UPOV-a Naručitelj razrađuje u podkriterije i to na način da se iskazuje zasebno trošak za:

  1. Električnu energiju (zbroj troška električne energije za : liniju vode, liniju zraka + ostalo)
  2. Godišnja potrošnja kemikalija i pomoćnih tvari (zbroj troška utroška kemikalija i pomoćnih tvari za: liniju vode, liniju zraka + ostalo)
  3. Trošak specifične proizvodnje viška mulja (≥ 22 % ST – suhe tvari), (zbroj ukupnog troška nastalog u procesu tretmana do faze obrade viška mulja sa ≥ 22 % ST – suhe tvari)
  4. Trošak obrade mulja u procesu solarnog sušenja mulja na lokaciji UPOV-a, ≥ 70 % ST – suhe tvari), (zbroj svih troškova nastalih u procesu obrade mulja solarnim sušenjem)
  5. Trošak održavanja UPOV-a, po tehnološkim cjelinama.

Za navedene kriterije predviđeno je da ponuditelji navode cijene u kunama po godini odnosno operativne troškove UPOV-a za razdoblje od 365 dana. Iskazani troškovi se zbrajaju te se izračun bodova temelji se na formuli da se ukupni troškovi iskazani u ponudi s najmanjim ukupnim troškovima dijele s ukupnim troškovima u promatranoj ponudi i množe s 40. Naručitelj propisuje kako će se izračun jamčenih godišnjih operativnih troškova predati na za to predviđenim obrascima te da će vrijednost koju će ponuditelj navesti u obrascu biti ugovorno obvezujuća i provjerena kao dio provjere garantirane jamčene vrijednosti nakon završetka puštanja u pogon i završnog testa pokusnog rada.

Primjer 4.

Naručitelj Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. za provođenje otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za  PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, EOJN: 2020/S 0F2-0004228, s ciljem sklapanja ugovora o nabavi radova kao kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, osim cijene ponude u iznosu od 60 bodova, propisuje i kriterij kvalitete u iznosu od 40 bodova.

Naručitelj je u DON-u propisao kriterij kvalitete na način da se isti sastoji se od tri podkriterija za koje je određen relativni značaj unutar kriterija u postocima i to za ukupni operativni trošak 30 bodova, sposobnost tehnologije mehaničke obrade 5 bodova i sposobnost tehnologije biološke obrade Faza I, 5 bodova.

Naručitelj kao podkriterij ukupan operativni trošak obrade zapravo traži iznos u HRK/t ulazne količine otpada, dakle ponuditelji su morali navesti iznos u kunama po toni ulazne količine otpada.

U sljedećem podkriteriju sposobnost tehnologije mehaničke obrade, zahtjevima Naručitelja minimalan traženi raspon graničnih odstupanja u sastavu MKO (miješani komunalni otpad) za koja još važi učinak ponuđenog sustava (sposobnost tehnologije mehaničke obrade) određen je između 0,90 (u smjeru nižeg udjela) i 2,50 (u smjeru višeg udjela) (90 % do 250 %). Naručitelj će dodatno bodovati povećanje raspona graničnih odstupanja odnosno veću sposobnost tehnologije mehaničke obrade, s tim da je donje granično odstupanje (u smjeru nižeg udjela) fiksno i iznosi 0,90, a prema više nema ograničenja, uz uvjet postizanja tražene učinkovitosti tehnologije mehaničke obrade.

Posljednji podkriterij je sposobnost tehnologije biološke obrade koja se mjeri brojem dana biološke obrade u Fazi I potrebne za smanjenje ulazne količine otpada – frakcije 0-80 mm izdvojene sortiranjem iz MKO za najmanje 15 %.Naručitelj određuje maksimalan broj dana biološke obrade u Fazi I u trajanju od 25 dana dok se dodatno vrednuje skraćenje navedenog broja dana uz uvjet postizanja tražene učinkovitosti biološke obrade u Fazi I.

Primjer 5.

Naručitelj Dvorac d.o.o. za provođenje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za  IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PRIPREMU PITKE VODE (PPV) IZ RIJEKE DRAVE – BELIŠĆE, EOJN: 2019/S F14-0026798, s ciljem sklapanja ugovora o nabavi radova kao kriterij ekonomski najpovoljnije ponude osim cijene ponude u iznosu od 60 bodova i stručnog iskustva ključnih stručnjaka u iznosu od 25 bodova, propisuje i kriterij jamčeni godišnji operativni troškovi PPV Belišće u iznosu od 15 bodova.

Dokumentacijom o nabavi Naručitelj je propisao kako se kao kriterij određuju jamčeni godišnji operativni troškovi PPV Belišće, te da se ocjenjivanje ponuda po ovom kriteriju svodi na ocjenu jamčenih operativnih troškova PPV Belišće u smislu specifične potrošnje električne energije za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju i obradu otpadne vode i dehidracije mulja. Operativni troškovi proizvodnje vode za ljudsku potrošnju i obradu otpadne vode iskazuju se na dnevnoj bazi u jedinici kWh/dan dok se Operativni troškovi dehidracije mulja iskazuju se u jedinici kWh/kg suhe tvari mulja. Također Naručitelj napominje u Dokumentaciji kako stvarni ukupni operativni troškovi PPV uključuju i plaće zaposlenika, troškove redovnog i izvanrednog održavanja objekata i ugrađene opreme, troškove kemikalija i troškove električne energije. Nadalje, propisano je kako se dokazivanje operativnih troškova se provodi tijekom Pokusnog rada PPV (Testovi po dovršetku) na način opisan u Dokumentaciji o nabavi i mora biti završeno prije izdavanja Potvrde o preuzimanju.

Kriterij propisani u Primjerima 3, 4 i 5 daju Naručitelju uvid u buduće troškove koji će nastati za vrijeme upotrebe postrojenja te daje sigurnost da će ukupni trošak izgradnje i daljnje upotrebe biti za Naručitelja što niži. Naime,  čak iako Naručitelj u trenutku izgradnje plati višu cijenu za postrojenje, razlika više plaćene cijene isplatit će se kroz niži operativni trošak u budućem razdoblju.

Zaključno, razvidno je kako ima Naručitelja koji se odvaže na propisivanje složenijih kriterija ekonomski najpovoljnije ponude izvan one „sigurne“ zone kriterija koje smo gore naveli i to prvenstveno Naručitelji koji se bave specifičnim djelatnostima. Za očekivati je porast takvih „inovativnih“ kriterija obzirom na sve veću prisutnost i mogućnost uvida i preslikavanja postupaka nabave s cijelog područja Europske Unije što svakako valja pozdraviti.