Strateškim upravljanjem javnom nabavom osigurava se korištenje potencijala tržišta za ostvarenje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva javne nabave. Naručitelji moraju poznavati tržište nabave i razumjeti kako se gospodarski subjekti i tržište mijenjaju da bi uočili prilike i izgradili potencijalne strategije za razvoj tržišta.

Istraživanje tržišta nezaobilazna je aktivnost strateškog pristupa nabavi koja podrazumijeva sustavno prikupljanje i obradu informacija o stanju i složenosti tržišta, o postojećim i potencijalnim proizvodima i uslugama te o postojećim i potencijalnim gospodarskim subjektima koji mogu zadovoljiti određene potrebe i zahtjeve naručitelja. Ova aktivnost provodi se nakon utvrđivanja potreba naručitelja, a može biti i ponavljani proces  prilikom planiranja pojedinačne nabave i izrade tehničkih specifikacija. Priroda tržišta utvrđenog ovom analizom utječe na odabir postupka koji će se primjenjivati za određenu nabavu s ciljem ostvarenja najbolje vrijednosti za uloženi novac, a može utjecati i na način izrade zahtjeva naručitelja. Isto tako, istraživanjem tržišta možemo otkriti koji su drugi naručitelji imali sličan predmet nabave, što omogućuje usvajanje njihovih iskustava.

U razvijenim sustavima javne nabave istraživanje tržišta te povezivanje naručitelja i razmjena iskustava provodi se kao dobra praksa.

Istraživanje tržišta strategijski je zadatak specijalista javne nabave i članova stručnog povjerenstva naručitelja.

Novi Zakon o javnoj nabavi (u nastavku teksta: ZJN 2016) donosi i posebne odredbe o istraživanju tržišta te odredbom članka 198. utvrđuje da javni naručitelji prije pokretanja  postupka javne nabave u pravilu provode analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika tržišta, koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da se ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Također, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim, objaviti na internetskim stranicama:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Savjetovanje traje najmanje pet dana, a svi zainteresirani gospodarski subjekti pozvani su da u otvorenom roku daju prijedloge i primjedbe na objavljenu dokumentaciju. U cilju dobivanja što kvalitetnijih prijedloga, autorica je mišljenja da bi naručitelji trebali objaviti i detaljne upute o načinu  davanja prijedloga i primjedbi, a poželjno je i izraditi posebne obrasce za davanje prijedloga i primjedbi.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve zaprimljene prijedloge i primjedbe gospodarskih subjekata, izraditi posebno izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama. U postupku razmatranja i ocjene osnovanosti zaprimljenih prijedloga i primjedbi, uz specijalista javne nabave možda će biti potrebno uključiti i stručnjake za druga područja, ovisno o predmetu nabave. Sadržaj izvješća, način i rokove objavljivanja te druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta propisat će pravilnikom čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave.

Dijalog s tržištem prije početka postupka nabave može pomoći u prepoznavanju inovativnih rješenja ili novih proizvoda ili usluga s kojima naručitelj možda nije bio upoznat. Međutim, tržištu se mora pristupiti tako da se osigura poštovanje načela transparentnosti i jednakog postupanja, izbjegavajući otkrivanje povjerljivih informacija

ZJN 2016 sadrži posebne odredbe o postupanju javnog naručitelja u vezi s prethodnim sudjelovanjem natjecatelja ili ponuditelja. Ako je natjecatelj, ponuditelj ili gospodarski subjekt koji je povezan s natjecateljem ili ponuditeljem na bilo koji način bio uključen u pripremu postupka nabave, javni naručitelj je obvezan poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da sudjelovanje tog natjecatelja ili ponuditelja ne naruši tržišno natjecanje. Te mjere mogu uključivati prosljeđivanje relevantnih informacija drugim natjecateljima i ponuditeljima koje su bile razmijenjene u okviru sudjelovanja natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka nabave ili koje su proizašle iz takvog sudjelovanja te određivanje primjerenih rokova za dostavu ponuda. Natjecatelj ili ponuditelj koji je prethodno sudjelovao u pripremi postupka može biti isključen iz postupka samo ako se na drugi način ne može osigurati obvezno poštovanje načela jednakog tretmana, ali mu prije isključenja javni naručitelj mora omogućiti da dokaže da njegovo sudjelovanje  u postupku ne može narušiti tržišno natjecanje. Sve mjere koje je poduzeo javni naručitelj obvezan je dokumentirati u izvješću o postupku javne nabave.

Provedba aktivnosti istraživanja i analize tržišta te prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima mogla bi značajno unaprijediti kvalitetu dokumentacije o nabavi te smanjiti broj izjavljenih žalbi na dokumentaciju o nabavi, a isto tako potaknuti veći broj gospodarskih subjekata na sudjelovanje u postupcima javne nabave.