• Uvod

 

U Službenom listu Europske unije L 94 od 28. ožujka 2014. godine, objavljene su tri nove direktive iz područja javne nabave i to:

 1. Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji,
 2. Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, te
 3. Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ.

Namjera donošenja novih direktiva je da se poveća djelotvornost javne potrošnje, a pogotovo da se olakša sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u javnoj nabavi te da se dobavljačima omogući da bolje iskoriste javnu nabavu pri postizanju zajedničkih društvenih ciljeva. Također, razlog za donošenje novih direktiva u javnoj nabavi bila je i potreba za pojašnjenjem temeljnih pojmova i koncepata kako bi se osigurala pravna sigurnost i uzeli u obzir određeni aspekti povezane, dobro utvrđene sudske prakse Suda Europske unije.

S obzirom na opsežnost teksta novih direktiva u ovom članku dajemo prikaz Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ koja uređuje postupke javne nabave u odnosu na javne naručitelje. Napominjemo da su odredbe Direktive za sektorske naručitelje gotovo u istom smislu revidirane kao i one za javne te se mnoge promjene iz Direktive za javne naručitelje nalaze se i u Direktivi za sektorske naručitelje.

Promjene su uvedene s ciljem povećanja učinkovitosti izdataka, jednostavnijih i fleksibilnijih pravila, jasno reguliranih postupaka i promicanja društvenih ciljeva. Tako je primjerice isključena nabava koja se provodi za potrebe istraživanja nafte i plina jer je za taj sektor ustanovljeno da je podložan takvom konkurentskom pritisku da disciplina u području nabave uvedena pravilima Unije o nabavi više nije potrebna. Budući da je vađenje nafte i plina i dalje obuhvaćeno područjem primjene Direktive, treba razlikovati pojmove traženja i vađenja. Osim toga, člankom 51. Direktive za sektorske naručitelje propisano je da trajanje okvirnog sporazuma ne može biti dulje od osam godina, osim u iznimnim valjano opravdanim slučajevima posebno vezanima uz predmet okvirnog sporazuma.

 

 • Stupanje na snagu te rok za implementaciju državama članicama direktiva

 

Nove Direktive u javnoj nabavi stupaju na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. S obzirom da je objava bila 28.03.2014., Direktive su stupile na snagu 17.04.2014. te je rok državama članicama za implementaciju novih direktiva bio 18. travnja 2016. godine. Mogući slučajevi odgode implementacije pojedinih odredbi direktiva predviđeni su člankom 90. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ , odnosno člankom 106. Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ.

Obzirom je rok za implementaciju novih direktiva u nacionalno zakonodavstvo istekao postavilo se pitanje na koji način provoditi postupke javne nabave obzirom da trenutno važeći Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN) nije usklađen s novim EU zakonodavstvom.

 

 • Pregled najvažnijih instituta javne nabave koji su revidirani novim direktivama

 

U nastavku dajemo pregled najvažnijih instituta koji su revidirani Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (dalje u tekstu: Direktiva).

 

 •  Pomoćne aktivnosti nabave

 

Definicija pojma „pomoćne aktivnosti nabave“ navedena je u članku 2. točki 15. Direktive te označava aktivnosti koje obuhvaćaju pružanje podrške aktivnostima nabave, pogotovo u obliku tehničke infrastrukture koja javnim naručiteljima omogućuje dodjelu javnih ugovora ili sklapanje okvirnih sporazuma za radove, robu ili usluge; u obliku savjeta o provođenju ili izvedbi postupaka javne nabave; u obliku pripreme i upravljanja postupcima javne nabave u ime i u korist određenog javnog naručitelja. Točkom 17. istog članka Direktive definirano je da pomoćne aktivnosti nabave obavljaju „pružatelji usluga javne nabave” koji obuhvaćaju javne ili privatne subjekte koji nude te usluge na tržištu. Ugovori o javnim uslugama za izvršavanje pomoćnih aktivnosti nabave trebali bi, ako ih ne izvršava središnje tijelo za nabavu u okviru pružanja središnjih aktivnosti nabave određenom javnom naručitelju, biti dodijeljeni u skladu s odredbama Direktive.

 

 • Partnerstva za inovacije

 

Direktiva uvodi novi pojam „partnerstva za inovacije“. Pojam „inovacija“ znači provedba novog ili značajno poboljšanog proizvoda, usluge ili postupka, uključujući, ali ne ograničavajući se na postupke proizvodnje, građenja ili izgradnje, nova metoda stavljanja na tržište ili nova metoda organizacije u poslovnoj praksi, organizacije radnog mjesta ili vanjskih odnosa između ostalog s ciljem pomaganja rješavanja društvenih izazova ili kao potpora strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast. U slučaju partnerstava za inovacije, za određivanje procijenjene vrijednosti, uzima se u obzir najveća procijenjena vrijednost bez PDV-a aktivnosti istraživanja i razvoja koje će se provoditi tijekom svih faza predviđenog partnerstva te robe, usluga ili radova koji će biti razvijeni i nabavljeni po završetku predviđenog partnerstva. Ovaj postupak ima sličnosti sa pregovaračkim postupkom javne nabave s prethodnom objavom.

 

 • Posebna izuzeća za ugovore o uslugama

 

Direktiva ukida razlikovanje između usluga iz Dodatka IIA i Dodatka IIB koje je predviđeno ZJN-om koji je trenutno na snazi u RH. Sukladno Direktivi, sve usluge su podvrgnute jednako strogim procedurama i propisima, uz iznimke navedene u članku 10. Direktive. Uz usluge koje su i prema dosadašnjem uređenju bile izuzete od primjene propisa o javnoj nabavi, Direktiva uvodi izuzeće za slijedeće usluge:

 

 • Pravne usluge

 

 1. pravno zastupanje stranke od strane odvjetnika u smislu članka 1. Direktive Vijeća 77/249/EEZ (2) u:
 • arbitraži ili mirenju u državi članici, trećoj zemlji ili pred instancom međunarodne  arbitraže ili instancom za mirenje, ili sudskom postupku pred sudovima ili tijelima javne vlasti u državi članici ili trećoj zemlji ili pred međunarodnim sudovima ili institucijama;
 1. pravno savjetovanje koje odvjetnik pruža tijekom pripreme bilo kojeg od postupaka iz podtočke i. ili ako postoji konkretna naznaka i velika vjerojatnost da će predmet na koji se savjet odnosi postati tema takvih postupaka, pod uvjetom da je savjet pružio odvjetnik u smislu članka 1. Direktive 77/249/EEZ;
 2. usluge ovjeravanja i certificiranja dokumenata koje moraju pružiti javni bilježnici;
 3. pravne usluge koje pružaju skrbnici ili zakonski zastupnici maloljetnika ili druge pravne usluge čije je pružatelje imenovao sud dotične države članice ili su imenovani za izvođenje određenih zadataka pod nadzorom tih sudova;
 4. druge pravne usluge koje su u državi članici povezane, čak i povremeno, s  izvršavanjem službenih ovlasti.

 

 • Usluge prijevoza željeznicom

 

Prema važećem zakonodavnom rješenju usluge željezničkog prijevoza nisu izuzete od primjene ZJN-a već je za njihovu nabavu predviđen nešto brži i jednostavniji način, nego kada bi naručitelj provodio neki od redovnih postupaka javne nabave, kao što je otvoreni postupak javne nabave. Ono što je novost u novim Direktivama EU je izuzeće od primjene prilikom nabave usluga javnog željezničkog prijevoza putnika ili prijevoza putnika podzemnom željeznicom propisano člankom 10. točkom (i) Direktive.

Članak se nastavlja.