Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je Pravila o financijskim korekcijama (dalje u tekstu: Pravila[1]) koja, između ostalog, definiraju iznose financijskih korekcija primjenjivih na utvrđene nepravilnosti u javnoj nabavi (tijekom cijelog ciklusa – od pripreme dokumentacije o nabavi preko pregleda i ocjene ponuda do provedbe ugovora nastalih nakon provedenog postupka javne nabave), kako za obveznike Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) tako i za neobveznike ZJN 2016. Sama Pravila donose 38 vrsta nepravilnosti i primjenjivih korekcija za obveznike ZJN 2016 te 19 vrsta nepravilnosti i primjenjivih korekcija za neobveznike ZJN 2016. Navedene nepravilnosti dijelom se poklapaju s onima navedenim u Smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija, no dijelom sadrže neke novitete.

Tako na primjer, ako ste obveznik Zakona o javnoj nabavi, i u Pozivu za nadmetanje niste odredili uvjete sposobnosti moguća je financijska korekcija od 25% od ugovorenog iznosa. Zanimljivo je kako ZJN 2016 u člancima 257. – 258. navodi da naručitelj može odrediti pojedini uvjet sposobnosti no ne nalaže da je naručitelj obvezan učiniti isto. Postavlja se pitanje imaju li onda naručitelji u smislu ZJN 2016 a koji provode Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava obavezu postavljanja uvjeta sposobnosti, ili sukladno odredbama ZJN 2016 mogu samostalno odlučiti bez straha od financijske korekcije ne postaviti iste. Odgovor možda leži u članku 105. stavku 2. UREDBE (EU, EURATOM) 2015/1929 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 28. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije koji navodi: “ Javni naručitelj određuje predmet nabave u dokumentaciji o nabavi… te određuje kriterije za isključenje, dodjelu i odabir koji se primjenjuju…“.

Pravila o financijskim korekcijama također donose i sljedeće nepravilnosti za obveznike ZJN 2016:

  1. Izmjena nadmetanja tijekom ocjenjivanja (Obavijest o nadmetanju je značajno izmijenjena u korist ponuditelja. Pod pojmom „značajna izmjena“ se ovdje smatra slučaj da, kada bi se ocjenjivalo po izvornom pozivu na nadmetanje, ugovor bi bio dodijeljen drugom ponuditelju. Takva situacija mogla bi biti dokaz sumnje na prijevaru i može zahtijevati daljnje istraživanje) – 100% od ugovorenog iznosa
  2. Osoblje koje je u trenutku dodjele ugovora bilo zaposleno kod ugovaratelja na izvršavanju konkretnog predmeta ugovora, koje je imalo kvalifikacije, profesionalnost i vještine navedene u zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, zamijenjeno je osobljem kojem nedostaju kvalifikacije, profesionalnost i vještine, u skladu  sa zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, ili ih imaju na razini bitno manjoj od zahtijevane – stupanj financijske korekcije ovisi o razini odstupanja, broju neadekvatnog osoblja i razdoblju zamjene – financijska korekcija u visini 25% ugovorene cijene se određuje ako je ključno osoblje značajno izmijenjeno (gotovo u cijelosti) u razdoblju provedbe ugovora, 10% ako je bilo izmijenjeno u dijelu razdoblja provedbe ugovora, 5% u slučaju izmjene u kratkom vremenskom razdoblje ili je zamijenjeno osoblje koje se ne može smatrati ključnim.

Prvi primjer čini se nejasnim s obzirom na to da naručitelji u smislu ZJN 2016 ne mogu izmijeniti Obavijest o nadmetanju nakon što je prošao rok za dostavu ponuda, odnosno tijekom pregleda i ocjene ponuda, te će istog biti potrebno razjasniti u praksi. Strogo gledajući, primjer koji se veže uz ovu nepravilnost može kod naručitelja uzrokovati strah od izmjena, traženih tijekom postupka, na način da se npr. restriktivni uvjeti postavljeni u originalnoj dokumentaciji ne mijenjaju u korist otvaranja postupka većem broju potencijalnih ponuditelja jer je vrlo izvjesno da bi ugovor bio dodijeljen drugom ponuditelju da se ocjenjivalo po izvornom pozivu na nadmetanje, pogotovo što je predviđeni iznos korekcije 100%.

Kod ovog primjera potrebno je uzeti u obzir i nepravilnosti br. 13 i 14. iz Pravila koja navode kako se u situaciji kada kriteriji za odabir gospodarskog subjekta nisu u razmjeru s predmetnom javne nabave (pa se na taj način ne osigurava jednaka mogućnost za sve prijavitelje ili se time stvaraju nepotrebne prepreke koje sprječavaju konkurentnost javne nabave) može dodijeliti samo 25% financijske korekcije (ili manje).

Zadnji primjer nepravilnosti iz Pravila (zamjena osoblja) je također zanimljiv pogotovo ako se isti usporedi s jednom od najčešćih nepravilnosti u javnoj nabavi koje je utvrdila Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave te iznijela u svojem Izvješću o radu za 2016. godinu: „Prilikom traženja referenci stručnjaka i potvrda o urednom izvršenju ugovora traže se, kumulativno, prezahtjevni uvjeti“. Vidljivo je kako javnonabavljači u Hrvatskoj teže postavljanju u uvjeta  koji će im osigurati da na njihovom ugovoru rade iznimno stručne osobe. Problem se javlja kada te osobe, nakon npr. 2 godine pronađu drugi angažman te koje je tada potrebno zamijeniti. Tada vrlo često naručitelji budu primorani uzeti stručnjake koji ne zadovoljavaju prvenstveno postavljene uvjete iz razloga što ne postoji još jedna takva osoba ili svi takvi stručnjaci trenutno angažirani na drugim ugovorima.  Zadnji dio danog primjera je možda upitan, jer nije jasno zašto bi zamjena ne-ključnog osoblja trebala predstavljati osnovu za iskazivanje 5% korekcije. Naime, postoje naručitelji koji kod ugovaranja ne traže da se imenuju drugi stručnjaci osim ključnih, već da ih se samo načelno nudi, i to iz razloga što angažman tih drugih stručnjaka ovisi o nizu faktora te ponekad isti niti ne budu korišteni tijekom izvršenja ugovora (pogotovo kod okvirnih ugovora). Izmjena ne-ključnog stručnjaka čiji angažman vjerojatno niti neće biti potreban ne bi trebala biti osnova za bilo kakve korekcije. Možda rješenje leži u tome da ostali stručnjaci ne budu zaposlenici ugovaratelja, s obzirom da je zamjena ključnog osoblja vezana samo uz zaposlenike ugovaratelja.

[1] dostupna na: http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti