NA OVOM PORTALU PIŠEMO O:

Javna nabava u praksi

Recepti za uspjeh i primjeri iz domaće i strane prakse

Usporedbe, statistike, analize, istraživanja. Žalbeni postupci (RH | EU) iz perspektive naručitelja i ponuditelja

Naručitelji

Komentari i osvrti stručnjaka na primjenu Zakona i odluke DKOM-a

ENP, zelena i učinkovita javna nabava, tehničke specifikacije i troškovnici

Izrada i upravljanje Ugovorima u javnoj nabavi

Ponuditelji

Javna nabava za početnike

Ponuditelji u javnoj nabavi, e-ponude

Nabava u EU projektima (neobveznici Zakona o javnoj nabavi)

Stručnjaci pišu, pročitajte

Preporučujemo čitati

Preporučujemo čitati

Preporučujemo čitati

Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Hrvatski Sabor je 09.12.2016. godine usvojio Zakon o javnoj nabavi koji je objavljen u Narodnim novinama br. 120 od 21.12.2016. te je stupio na snagu 01.01.2017., osim članka 284. stavaka 4. i 5. koji su stupili na snagu 01.07.2017., članka 261. koji je stupio na...

read more

Revizija postupaka javne nabave EU projekata

Revizijom postupaka javne nabave EU projekata provjerava se cjelokupni postupak nabave koji mora biti proveden u skladu s Direktivom 2014/24/EU, Direktivom 2014/25/EU, sudskom praksom Europskog suda pravde i Zakonom o javnoj nabavi. U Republici Hrvatskoj postoji...

read more

PJR u brojkama

klijenata PJR-a

dokumentacija javne nabave

polaznika edukacija

Godišnji program PJR edukacija 2018/19 

PJR AKADEMIJA – simulacija provedbe EU projekata
Obrazovanje i usavršavanje u JAVNOJ NABAVI
11 tema stručnih edukacija, 41 termin održavanja u sezoni 2018/19
4 BESPLATNA SEMINARA PJR KLUBA za sve polaznike

USKORO VIŠE INFORMACIJA…

NA OVOM PORTALU PIŠEMO O:

Besplatna podrška u javnoj nabavi

Jeste li se kao naručitelj našli u situaciji da ne znate kako formulirati dio dokumentacije o nabavi ili kako postupiti u ocjeni ponuda?

Jeste li se kao ponuditelj našli u situaciji da ne možete protumačiti uvjete dokumentacije o nabavi što Vas onemogućuje u pripremi ponude ili žalbe?

Stručnjaci za javnu nabavu PJR-a pomažu svakom javnom naručitelju i ponuditelju s 30 minuta besplatnog stručnog savjetovanja.
Pošaljite svoj upit na info@javna-nabava.info, ostavite broj telefona i naši stručnjaci će vam se javiti.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o.