Od samog početka primjene novog Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 – dalje: ZJN 2016), među specijalistima javne nabave jedna od najvećih nedoumica je način određivanja profesionalne sposobnosti.

Nedoumice su bile najizraženije uz primjenu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 – dalje ZOPDPUG).

U postupcima javne nabave radova  primjećuje se ujednačena javno nabavljačka praksa , jer se sukladno članku 257. ZJN 2016 za potrebe dokazivanja profesionalne sposobnosti traži samo upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, dok se za  zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova traži dokazivanje uvjeta stručne sposobnosti. U postupcima javne nabave usluga projektiranja, koje su također definirane ZOPDPUG-om, još su uvijek različiti načini postupanja Naručitelja kod definiranja uvjeta profesionalne sposobnosti.

Uprava za sustav javne nabave u tom pravcu dala je nekoliko pisanih mišljenja koja su konkretna onoliko koliko je konkretno i pitanje koje je Naručitelj postavio i vezano je uz konkretnu situaciju odnosno uz pojedini detalj koji je Naručitelja htio rasvijetliti.

Javnonabavljačima ipak najjasnije smjernice za primjenu Zakona o javnoj nabavi daje Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: DKOM) i te smjernice su dobrodošle svima, osim onom Naručitelju na kojem se određeni stav DKOM-a „prelomi“, odnosno kojem DKOM poništi radnju ili postupak.

Jedno od takvih rješenja DKOM-a koje svima nama daje uputu kako definirati uvjet profesionalne sposobnosti, za javnu nabavu usluga projektiranja, je rješenje Klasa: UP/II-034-02117-0l/359 od 6. lipnja 2017. godine.

Predmetno rješenje je jedno od onih od kojih svi javnonabavljači strepe, postupak po žalbi na Odluku o odabiru završi poništenjem postupka nabave primjenom članka 404. stavak 2., u ovom rješenju Naručitelju se je ostvarila upravo ta strepnja.

Naime, Dokumentacijom o nabavi (dalje: DON) Naručitelj je profesionalnu sposobnost odredio između ostalog na način:

„Gospodarski subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana, te naručitelj zahtijeva da dokaže posjedovanje takvog ovlaštenja ili članstva

 • Kako bi mogao izvršiti ovaj ugovor gospodarski subjekt mora dokazati da može obavljati poslove projektiranja koji su predmet nabave – a koje u okviru zadaća svoje struke obavljaju ovlašteni arhitekt, te ovlašteni inženjeri građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike – što se za svaku od navedenih struka dokazuje javnom ispravom nadležne komore (izvadak, uvjerenje, potvrda):
 • o upisu u upisnik – za fizičku osobu koja ima vlastiti ured te za fizičke osobe koje imaju zajednički ured,
 • da ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera – za pravnu osobu…“,

Na DON nije bilo žalbe, Naručitelj je proveo postupak nabave i odabrao najpovoljniju ponudu, na koju je žalbu uložio ponuditelj čija je ponuda u postupku pregleda i ocjene ponuda odbijena.

Razlog odbijanja je utvrđenje da žalitelj posjeduje rješenja i potvrde nadležnih komora jedino za zaposlenog ovlaštenog arhitekta i inženjera građevinarstva, dok su ovlašteni inženjer strojarstva i ovlašteni inženjer elektrotehnike zaposleni kod podugovaratlja koje je žalitelj naveo u ponudi.

Ovdje je važno napomenuti da je predmet nabave izrada projekta rušenja, glavnog i izvedbenog projekta zgrade a ista sadrži. osim građevinskog. i elektro i strojarski projekt te projekt rušenja.

Naručitelj je zauzeo stav da za svaki od tih projekata ponuditelj mora imati zaposlenog i projektanta odgovarajuće struke, a uz DON je priložio i mišljenje Uprave za sustav javne nabave KLASA: 406-01/17-01/72 od ožujka 2017. godine čiji zaključak glasi:

„ mišljenja smo da naručitelj može zahtijevati ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta u odnosu na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti od natjecatelja odnosno ponuditelja, bilo da su samostalni natjecatelji ili ponuditelji, ili u zajednici, dok isti uvjet ne mogu postavljati u odnosu na podugovaratelje“

Međutim navedeno mišljenje dano je na pitanje „možete li dokaze sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti osim za gospodarskog subjekta, tražiti i za podugovaratelje te za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno ?

Isto je dakle bilo postavljeno u drugom kontekstu i za drugu situaciju ali je ovog Naručitelja ipak dovelo u zabludu.

DKOM je nakon pregleda žalbe i dokumentacije iz postupka nabave utvrdio:

 • naručitelj spornu točku 4.1 . dokumentacije o nabavi, tumači na način da je navedenu sposobnost potrebno dokazati bilo samostalno bilo u zajednici ponuditelja, te kumulativno za svaku od navedenih struka,
 • žalitelj spornu točku 4. l . dokumentacije tumači u kontekstu članka 22. ZOPDPUG-a, prema kojem pravna osoba registrirana za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera. Dakle, žalitelj smatra da budući je pravna osoba, dovoljno je da ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili inženjera kako bi ispunio propisani uvjet za obavljanje djelatnosti projektiranja, dok će izradu projekta strojarskih instalacija i projekta elektrotehničkih instalacija dati u podugovor, te je u ponudi naveo dva podugovaratelja sa ovlaštenim stručnjacima na čiju se sposobnost za izvršenje ugovora u predmetnom postupku oslanja,
 • da je naručitelj pravilno cijenio da žaliteljeva ponuda nije sukladna zahtjevu iz dokumentacije o nabavi prema kojemu izradu glavnog i izvedbenog projekta te pripadajućih troškovnika obavljati izravno sam ponuditelj ili član zajednice ponuditelja, nego da će taj dio predmeta obavljati i njegovi podugovaratelji

 pa je žalbeni navod ocijenjen kao neosnovan.

Prije 01.01.2017. godine DKOM bi tu i ostao i odbio žalbu ali zbog ovlaštenja iz gore navedenog članka 404. stavka 2. ZJN 2016 DKOM je po službenoj dužnosti obvezan paziti na osobito bitne povrede stoga ide dalje i utvrđuje:

 • ukoliko su predmet nabave usluge, naručitelj može propisati kao dokaz poșjedovanje određenog ovlaštenja ili članstva i to samo ukoliko gospodarski subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje ili bili član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana.
 • zatim citira niz odredbi ZOPDPUG-a iz kojih je razvidno da usluge projektiranja mogu obavljati ovlašteni arhitekti ili ovlašteni inženjeri, i to u uredu za samostalno obavljanje poslova ili u zajedničkom uredu, koji se osnivaju upisom u upisnik ureda ogovarajuće komore, ili u pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja,

Pa zaključuje:

 • slijedom naprijed navedenih odredbi razvidno je da za obavljanje predmetnih usluga projektiranja gospodarskom subjektu prema definiciji iz članka 3. ZJN 2016, relevantnim odredbama ZOPDPUG-a nije propisano kao uvjet posjedovanje određenog ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji,
 • uvjet članstva u odgovarajućoj komori na način kako to tumači naručitelj, je uvjet za obavljanje poslova ovlaštenog arhitekta ili inženjera, što detaljno propisuju odredbe ZOPDPUG- a,
 • uvjet članstva u odgovarajućoj komori, odnosno upis u određene imenike za tražene stručnjake, s obzirom da se radi o uvjetu temeljem kojeg se stječe pravo uporabe strukovnog nazivan naručitelj može propisati kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti sukladno članku 268. stavku l . točki 8. ZJN 2016,
 • određujući uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, na način propisan u točki 4.1. DON-a, naručitelj je postupio protivno odredbi članka 257. stavak 2. ZJN 2016 čime je počinio osobito bitnu povredu postupka  javne nabave iz članka 404. stavka 2. točke 7. istog Zakona.
 • određujući uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, na način propisan u točki 4.1. DON-a, Naručitelj je počinio osobito bitnu povredu postupka javne nabave iz članka 404. stavka 2. točke 7. istog Zakona.

S obzirom na utvrđenu osobito bitnu povredu postupka javne nabave koja nikakvim naknadnim postupkom naručitelja ne može biti ispravljena u ovoj fazi postupka javne nabave, poništen je postupak javne nabave.

Obrađeno rješenje razriješilo je dilemu kako definirati profesionalnu sposobnost u slučaju javne nabave usluga projektiranja i ista se primjenjuje na isti način kao i kod određivanja uvjeta profesionalne sposobnosti izvođača radova a to je uvjet iz članka 257. stavak 1, a stavak 2. se može primijeniti samo u slučaju nabave usluga „stručnih poslova prostornog uređenja“ za koju ZOPDPUG- a predviđa izdavanje „Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja“.

Navedeno rješenje slijedi i noviju praksu DKOM-a u slučaju troškova postupka, naime iako je žalbeni navod utvrđen neosnovanim, a odluka o odabiru i postupak javne nabave su poništeni iz drugog osnova, ne onog na koji je ukazivao žalitelj, troškove postupka ipak u cijelosti snosi Naručitelj.

Za slučaj kada nismo sigurni kako propisati profesionalnu sposobnost ili neki drugi kriteriji za odabir gospodarskog subjekta podsjećamo da su isti fakultativni, odnosno ne moramo ih primijeniti. Ako takvo rješenje nije prihvatljivo za Naručitelja, on te uvjete može propisati u DON-u, samo treba pripaziti da ih pozicionira u dijelu koji spada u tzv. Ostale odredbe DON-a, npr. pod točkom: posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma ili pod točkom: uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima. Na taj način Naručitelj otklanja rizik nezakonite dokumentacije, a s druge strane ipak u DON-u navodi uvjete koje smatra potrebnim i  važnim za svoj postupak javne nabave.