PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

U ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za Programsko razdoblje 2014.-2020., Korisnici koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu NOJN), dužni su primjenjivati Prilog 3, Zajedničkog nacionalnog pravila broj 05, verzija 02. iz travnja 2016. godine (dalje u tekstu: „Prilog 3“) naziva „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“. Navedeni prilog je javno dostupan na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti).

Prilogom 3 određene su 3 vrste postupka ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave. Postupci nabave roba i usluga do 20.000,00 kuna i radova do 50.000,00 kuna provode se postupkom direktne pogodbe izdavanjem narudžbenice. Nabave veće vrijednosti, do 500.000,00 kuna za robe i usluge i radove vrijednosti do 1.000.000,00 kuna provode se na temelju jedne ponude nakon što je NOJN istražio tržište i prikupio ponude od najmanje tri neovisna gospodarska subjekta.

Postupak nabave s objavom Obavijesti o nabavi

U nabavama roba ili usluga procijenjene vrijednosti nabave iznad 500.000,00 kuna, odnosno radova iznad 1.000.000,00 kuna, NOJN je dužan objaviti Obavijest o nabavi (dalje u tekstu OoN) zajedno sa Dokumentacijom za nadmetanje (dalje u tekstu DzN) na internetskoj stranici NOJN-a ili (ako ju NOJN nema) na stranici strukturnifondovi.hr.

Obavijest o nabavi i dokumentacija za nadmetanje:

OoN najmanje sadrži sljedeće podatke:

–    naziv i adresu te najmanje jedan kontakt podatak NOJN-a;

–    osnovne informacije o tehničkim pojedinostima predmeta nabave;

–    rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme);

–    elektroničku adresu/mjesto na kojem su dostupne dodatne informacije/dokumentacija (ako je primjenjivo).

Dokumentacija za nadmetanje najmanje sadrži sljedeće podatke:

–    naziv i adresu te najmanje jedan kontakt podatak NOJN-a;

–    tehničke specifikacije i/ili opis posla i/ili sve relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave;

–    mjesto izvršenja/izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga;

–    procijenjenu vrijednost nabave (nije obvezan uvjet);

–    podatke o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova/vrsti, količini i načinu isporuke robe/opisu i opsegu usluga koje će se pružati;

–    ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe;

–    rok izvršenja radova/isporuke robe/pružanja usluga;

–    rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme);

–    uvjete i zahtjeve koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji;

–    način dostave ponuda;

–    adresu (poštansku ili elektroničku) na koju se dostavljaju ponude;

–    ime, prezime, broj telefona i adresu elektronske pošte osobe za kontakt;

–    specifikaciju kriterija za odabir ponude koji se primjenjuju u postupku nabave;

–    tražena jamstva (nije obvezan uvjet);

–    razloge isključenja (nije obvezan uvjet).

Rokovi za dostavu ponuda

NOJN je dužan pri određivanju roka za dostavu ponuda uzeti u obzir složenost predmeta nabave te vrijeme potrebno za pripremu ponude pri čemu rok ne smije biti kraći od 20 kalendarskih dana od dana objave OoN-a.

Ocjenjivanje podnesenih ponuda

Nakon isteka roka za dostavu ponuda provjerava se sadržaj podnesenih ponuda, uspoređuje ih se sa tehničkim specifikacijama i/ili opisom posla, i/ili svim relevantnim tehničkim pojedinostima predmeta nabave te utvrđuje jesu li ispunjeni svi propisani uvjeti nadmetanja (u pogledu zadanih rokova, zahtijevane dokumentacije, kriterija za odabir ponude).

NOJN tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda može (a preporučuje se sukladno načelu racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava) pozvati ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti dulji od 15 kalendarskih dana pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim u odnosu na postojanje razloga isključenja i uvjete sposobnosti te certifikate o sukladnosti s određenim normama, uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti, pri čemu se pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s navedenim dokumentima ne smatra izmjenom ponude (ako su ti uvjeti postavljeni u dokumentaciji za nadmetanje). Također NOJN može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od 10 kalendarskih dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave pri čemu pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

NOJN otvara i ocjenjuje dostavljene ponude, o čemu sastavlja zapisnik sa najmanje sljedećim sadržajem:

 • naziv i sjedište NOJN -a,
 • mjesto te datum i sat početka i završetka otvaranja ponuda,
 • predmet nabave,
 • vrstu postupka nabave (sukladno ovim pravilima)
 • ime i prezime nazočnih osoba te njihove potpise,
 • naziv i sjedište ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda ,
 • cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, osim u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude kada cijena nije jedan od kriterija za odabir,
 • datum početka i završetka pregleda i ocjene ponuda,
 • podatke o pojašnjenju u vezi s dokumentima/ponudama (uključujući podatke o ispravcima računskih pogrešaka), ako ih je bilo,
 • popis traženih i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude, ako ih je NOJN tražio,
 • analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtijeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija,
 • naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju, uz obrazloženje razloga za odbijanje (i u slučaju neuobičajeno niske cijene ),
 • naziv ponuditelja s kojim NOJN namjerava sklopiti ugovor o nabavi/ u odnosu na kojega namjerava izdati narudžbenicu,
 • popis priloga uz zapisnik (zahtijevani/dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, popis zaprimljenih ponuda s datumom i vremenom zaprimanja te podatak koje su od zaprimljenih ponuda zakašnjele i koje se stoga nisu otvorile).

Po donošenju Zapisnika, NOJN pisanim putem obavještava sve subjekte koji su dostavili ponudu o odabranom ponuditelju prilažući presliku Odluke o odabiru koja sadrži najmanje naziv i adresu odabranog ponuditelja, ukupnu vrijednost odabrane ponude i obrazloženu pisanu Odluku o odbijanju njihove ponude koja sadrži naziv i adresu te razloge isključenja ponuditelja/odbijanje ponude. Odabrani ponuditelj zaprima Odluku o odabiru.

Poništenje postupka nabave

NOJN poništava postupak nabave u sljedećim slučajevima:

 • nije pristigla niti jedna ponuda;
 • nije dobio unaprijed određen broj valjanih ponuda/niti jednu valjanu ponudu;
 • nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

U tom slučaju NOJN bez odgode donosi Odluku o poništenju u kojoj navodi predmet nabave (ili grupu predmeta nabave) za koji se donosi odluka o poništenju, obrazloženje razloga poništenja, rok u kojem će pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave, ako je primjenjivo, datum donošenja i potpis odgovorne osobe. Odluka o poništenju bez odgode objavljuje na internetskoj stranici NOJN-a, a ako ju nema na strukturnifondovi.hr.