Žalitelj navodi da je 27.02.2017. zaprimio dopis naručitelja u prilogu kojega mu je vraćen neotvoreni, zakašnjeli dio ponude (bankovne garancije).  Žalitelj navodi da je postupio sukladno DON i predao garancije u roku za dostavu ponuda, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom dana 15.02.2017., a dan kasnije je rok za dostavu ponuda. Garancije su pristigle naručitelju tek 24.02.2017. Žalbeni navod je neosnovan jer je garancija morala biti zaprimljena kod naručitelja do roka. Žalba se odbija kao neosnovana.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/332, 13.07.2017.